SAP Zarządzanie zasobami finansowymi

Zarządzanie zasobami finansowymi – SAP

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do zarządzania zasobami finansowymi.

Nasze rozwiązania zapewniają obsługę procesów monitorowania oraz odzyskiwanie należności, zarządzania kredytami, sprawami spornymi oraz pozwala na wprowadzenie obsługi internetowej rozliczeń z odbiorcami.

Biller Direct – SAP FSCM-BD

Rozwiązanie umożliwia wprowadzanie obsługi internetowej rozliczeń z Odbiorcami. Oferuje płatności internetowe, a także umożliwia odbiorcy tworzenie zapytań oraz skarg przez internet. Pozwala na automatyczne powiadomienia za pomocą email oraz SMS.

Zarządzanie należnościami – SAP FSCM-COL

Rozwiązanie SAP Zarządzanie należnościami (SAP Collections Management) wspiera aktywne monitorowanie oraz odzyskiwanie należności. Zdefiniowane w systemie strategie pobierania pozwalają na automatyczne nadawanie odpowiedniego priorytetu w procesie przetwarzania otwartych pozycji odbiorców.

Ocenie podlegają wartości należności (sumarycznie lub indywidualnie), opóźnienia w płatnościach czy historia kontaktów z klientem. Możliwe jest tworzenie własnych strategii, opartych na przyjętych w firmie procedurach.

Kontakty z odbiorcami (jak np. kontakt telefoniczny czy złożona obietnica płatności) są ewidencjonowane w systemie.

Korzyści dla Ciebie:

Firmy coraz większą uwagę przywiązują do tego, by ich należności wpływały na rachunki terminowo. Aby było to możliwe, konieczne jest posiadania narzędzia, dzięki któremu możliwe byłoby analizowanie stanu należności oraz historii rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami. Wszystko to oraz kilka dodatkowych i użytecznych funkcjonalności oferuje SAP Collections Management. Oferujemy rozwiązanie, dzięki któremu zarządzanie należnościami będzie wreszcie przejrzyste i będzie dostarczało kompletu niezbędnych informacji, dzięki którym łatwiej będzie uzyskiwać zadowalające efekty terminowego ściągania należności.

Zarządzanie polityką kredytową – SAP FSCM-CM

Rozwiązanie SAP Zarządzanie kredytami (SAP Credit Management) pozwala na prowadzenie centralnej polityki kredytowej oraz kontroli kredytowej względem odbiorców. Dane, dotyczące limitu oraz ryzyka kredytowego (wewnętrzne, pochodzące z SAP oraz zewnętrzne, pochodzące z agencji scoringowych) pozwalają na ręczne lub automatyczne ustalenie wiarygodności oraz wysokości limitu kredytowego.

Moduł umożliwia integrację z innymi obszarami SAP (FI, SD, CRM), a także zewnętrznymi dostawcami danych dotyczących ryzyka kredytowego. Możliwa jest także integracja z systemami klasy ERP innymi niż SAP.

Korzyści dla Ciebie:

Dzięki rozwiązaniu SAP Credit Management wreszcie możliwe staje się aktywne zarządzanie kredytami kupieckimi, które przyznajemy naszym kontrahentom. Rozwiązanie SAP umożliwia w tym zakresie tworzenie własnych, rozbudowanych modeli scoringowych, które przez analizę wielu danych kontrahentów mogą obliczać sugerowaną maksymalną wartość limitu kredytowego, który może być przyznany konkretnemu kontrahentowi. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia możliwe jest oszczędzenie dużej ilości czasu, którą standardowo pracownicy działów kredytowych poświęcają na analizy danych kontrahentów oraz historii kontaktów z nimi w celu podjęcia właściwej decyzji o wysokości dostępnego limitu kredytowego. Dzięki pełnemu automatyzmowi w obliczeniach limitu przez system SAP, możliwe jest zminimalizowanie ryzyka operacyjnego przypisanego do całego procesu przyznawania limitu. Wszyscy kontrahenci mogą być traktowani według tych samych zasad – co zwiększa przejrzystość i porównywalność całego procesu przyznawania limitów kredytowych.

Zarządzanie sprawami spornymi – SAP FSCM-DM

Funkcjonalność pozwala na zarządzanie sprawami spornymi. Stanowi uzupełnienie łańcucha procesów na etapie pomiędzy wystawieniem faktury a otrzymaniem płatności.

Sprawa sporna jest osobnym obiektem w systemie. Obiekt ten gromadzi wszystkie powiązane informacje, takie jak dokumenty faktur, płatności (w tym niedopłaty), pozycje wyciągu bankowego a także notatki, załączniki czy historia kontaktu z odbiorcą.

Moduł jest zintegrowany przede wszystkim z SAP FI AR oraz SAP FSCM COL. Pozwala także na integrację z SAP SD, CRM, BD.

Korzyści dla Ciebie:

Pomimo aktywnego i szczegółowego zarządzania procesem ściągania należności, firmy często borykają się z gronem kontrahentów, którzy nie regulują swoich zobowiązań terminowo. W takich przypadkach bardzo przydatne jest narzędzie wspierające gromadzenie kompletu informacji o próbach i rezultatach kontaktów, przypominających o terminach płatności. Rozwiązanie SAP Dispute Management (SAP zarządzanie należnościami spornymi) jest swoistym „pamiętnikiem” wszelkiego rodzaju kontaktów z nieterminowo płacącym kontrahentem. W jednym miejscu możemy zebrać komplet informacji o nawiązanym kontakcie telefonicznym, mailowym, o wysłanych monitach, o otrzymanych płatnościach częściowych, o ustaleniach z klientem…

Dzięki tak zgromadzonej historii kontaktów możemy w prosty i szybki sposób przygotować kompletną dokumentację do rozpoczęcia postępowania sądowego w przypadku najbardziej nierzetelnych kontrahentów.

SAP Dispute Management wspiera zarządzanie przeterminowanymi lub spornymi płatnościami poprzez klasyfikowanie poszczególnych rodzajów transakcji.
Co ważne, narzędzie SAP Collections and Dispute Management pozwala na proaktywne zarządzanie obsługą należności.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa