Ogłoszenia

2 kwietnia 2024 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BPX S.A.

Zarząd Spółki BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grodzkiej 9, 50-137 Wrocław wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że zwołuje na dzień 16 kwietnia 2024 r. o godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w obecności notariusza z Kancelarii notarialnej Kamila Siejka Mateusz Szczepaniak spółka cywilna we Wrocławiu, przy ul. Ślężnej nr 104 lok. 3B. Udział w Walnym Zgromadzeniu będzie możliwy wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Akcjonariusze Spółki mogą wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z § 10 ust. 19 Statutu Spółki przy pomocy aplikacji MSteams oraz strony www.wza24.pl.

Planowany jest następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPX S.A.:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały nr 01/04/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały nr 02/04/2024 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Zapoznanie się z treścią złożonego przez Radę Nadzorczą corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
6. Podjęcie uchwały nr 03/04/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.
7. Podjęcie uchwały nr 04/04/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Podjęcie uchwały nr 05/04/2024 w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały nr 06/04/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2023.
10. Podjęcie uchwały nr 07/04/2024 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały nr 08/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Bogusławowi Cieślakowi, z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2023.
12. Podjęcie uchwały nr 09/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Annie Saczuk z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2023.
13. Podjęcie uchwały nr 10/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Osobie z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały nr 11/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Michałowi Lipcowi z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2023.
15. Podjęcie uchwały nr 12/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Miętce z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2023.
16. Podjęcie uchwały nr 13/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Burskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023.-
17. Podjęcie uchwały nr 14/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Tomaszowi Chudzikowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023.
18. Podjęcie uchwały nr 15/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Biance Kunickiej-Chudzikowskiej z wykonania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023.
19. Podjęcie uchwały nr 16/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Jarosławowi Kuśnierzowi z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023.
20. Podjęcie uchwały nr 17/04/2024 w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku 2023.
21. Podjęcie uchwały nr 18/04/2024 w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
22. Podjęcie uchwały nr 19/04/2024 w sprawie wyrażenia zgody na umowy pożyczek pomiędzy Spółką z członkami Zarządu zawartych w okresie od 1 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 r.
23. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

30 czerwca 2023 r.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2023 r. nastąpiło połączenie BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000580008, jako Spółki Przejmowanej na BPX spółkę akcyjną z siedzibą we Wrocławiu jako Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BPX spółka akcyjna o nowe akcje serii I, które zostały przyznane przez BPX spółka akcyjna wspólnikom BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. z dnia 13.06.2023 r., zawarta w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, Rep. A nr 10677/2023.

26 maja 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Załącznik 1

11 maja 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. na 13 czerwca 2023 r. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Załącznik 1

Załącznik 2 Rar

12 kwietnia 2023 r.

Zarząd BPX S.A. informuje o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 26.04.2023 r. o godz.: 11:00.

Załącznik

27 lutego 2023 r.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 informuje o planowanym połączeniu: BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu i BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000580008. Połączenie dokonuje się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udostępnia do publicznej wiadomości treść uzgodnionego pomiędzy spółkami Planu połączenia wraz z załącznikami.

Załącznik

23 stycznia 2023 r.

Zarząd BPX S.A. informuje o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 06.02.2023 r. o godz.: 11:00.

Załącznik

3 listopada 2022 r.

„Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 (dalej „Spółka”) zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. sporządzono sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Na wypłatę zaliczki przeznacza się łącznie kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. po 0,515664 zł na jedną akcję, wypracowaną przez Spółkę z zysku netto do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje BPX S.A. w dniu 02 grudnia 2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 07 grudnia 2022 r.”

 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • Visual Fabriq
 • RGM
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4 Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa