Ogłoszenia - BPX

„Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 (dalej „Spółka”) zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. sporządzono sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Na wypłatę zaliczki przeznacza się łącznie kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. po 0,515664 zł na jedną akcję, wypracowaną przez Spółkę z zysku netto do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje BPX S.A. w dniu 02 grudnia 2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 07 grudnia 2022 r.”