Ogłoszenia - BPX

27 lutego 2023 r.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 informuje o planowanym połączeniu: BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu i BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000580008. Połączenie dokonuje się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udostępnia do publicznej wiadomości treść uzgodnionego pomiędzy spółkami Planu połączenia wraz z załącznikami.

Załącznik

 

3 listopada 2022 r.

„Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 (dalej „Spółka”) zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. sporządzono sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Na wypłatę zaliczki przeznacza się łącznie kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. po 0,515664 zł na jedną akcję, wypracowaną przez Spółkę z zysku netto do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje BPX S.A. w dniu 02 grudnia 2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 07 grudnia 2022 r.”