Ogłoszenia

30 czerwca 2023 r.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza, że zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 30 czerwca 2023 r. nastąpiło połączenie BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu z BPX Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie spółek zostało dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) i nastąpiło w drodze przeniesienia całego majątku BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000580008, jako Spółki Przejmowanej na BPX spółkę akcyjną z siedzibą we Wrocławiu jako Spółkę Przejmującą, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BPX spółka akcyjna o nowe akcje serii I, które zostały przyznane przez BPX spółka akcyjna wspólnikom BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. z dnia 13.06.2023 r., zawarta w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Bartosza Masternaka z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Rynek 7, Rep. A nr 10677/2023.

 

26 maja 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Załącznik 1

 

11 maja 2023 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BPX S.A. na 13 czerwca 2023 r. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia.

Załącznik 1

Załącznik 2 Rar

 

12 kwietnia 2023 r.

Zarząd BPX S.A. informuje o planowanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 26.04.2023 r. o godz.: 11:00.

Załącznik

 

27 lutego 2023 r.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 informuje o planowanym połączeniu: BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu i BPX Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS: 0000580008. Połączenie dokonuje się na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu udostępnia do publicznej wiadomości treść uzgodnionego pomiędzy spółkami Planu połączenia wraz z załącznikami.

Załącznik

 

23 stycznia 2023 r.

Zarząd BPX S.A. informuje o planowanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BPX S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Powstańców Śląskich numer 28/30 w dniu 06.02.2023 r. o godz.: 11:00.

Załącznik

 

3 listopada 2022 r.

„Zarząd BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu, KRS: 0000274149 (dalej „Spółka”) zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022. Zarząd Spółki informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. sporządzono sprawozdanie finansowe stanowiące podstawę podjęcia uchwały o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy. Na wypłatę zaliczki przeznacza się łącznie kwotę 8.500.000,00 zł (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych 00/100), tj. po 0,515664 zł na jedną akcję, wypracowaną przez Spółkę z zysku netto do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Uprawnionymi do otrzymania wypłaty zaliczki na poczet dywidendy będą akcjonariusze posiadający akcje BPX S.A. w dniu 02 grudnia 2022 r., a termin wypłaty zaliczki to 07 grudnia 2022 r.”

 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • RGM
 • Visual Fabric
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4
 • Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa