SAP Finanse

SAP Finanse (SAP FI)

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do prowadzenia księgowości.

Nasze rozwiązania zapewniają obsługę procesów zamknięć finansowych, zarządzania środkami finansowymi oraz ryzykiem. Pomagamy osobom odpowiedzialnym za zarządzanie stroną finansową działalności przedsiębiorstw dowolnego rodzaju w ich obecnej pracy i przygotowujemy je na przyszłe zmiany.

Księga główna

Głównym zadaniem modułu Księga Główna jest dostarczenie wszystkich informacji dotyczących zewnętrznej księgowości oraz kont księgowych. Jest on zintegrowany praktycznie z każdym modułem systemu SAP, który dostarcza informacje wymagane do odzwierciedlenia w rachunkowości (jak Sprzedaż i Dystrybucja, Gospodarka materiałowa, Produkcja etc.). Jest to podstawowy moduł systemu SAP Finanse (SAP FI), wykorzystywany do pokrycia prawnych wymogów finansowo-księgowych.

Podstawowymi funkcjonalnościami które dostarcza to:

 • możliwość ewidencji zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia grupy jak i pojedynczej jednostki,
 • automatyczne księgowania w czasie rzeczywistym z wszystkich powiązanych modułów,
 • raporty opierające się na aktualnych danych dostępnych na moment generowania raportu.

Wartości wprowadzone do księgi głównej są dostępne zarówno z poziomu konta, jak i sum dla poszczególnych operacji, czy też z poziomu bilansu, rachunku zysków i strat.

Korzyści dla Ciebie:

Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje możliwość szybkiego i uproszczonego ewidencjonowania operacji gospodarczych. To zaś przekłada się na uproszczenie procesu zamknięcia tego okresu. Rozwiązanie dostarcza również możliwość pracy w oparciu o różne standardy rachunkowości, takie jak GAAP, IFRS czy Polska Ustawa o Rachunkowości.

Nowa Księga główna

Od wersji SAP R/3 Enterprise Central Component 5.0 (2004) SAP wprowadził nowe rozwiązanie dla Księgowości o nazwie Nowa Księga Główna (Nowa KG). W porównaniu do Klasycznej Księgi Głównej, Nowa Księga Główna charakteryzuje się następującymi zaletami:

 • możliwość raportowania według segmentów,
 • księgowość równoległa,
 • elastyczna możliwość rozszerzania struktury,
 • integracja sprawozdawczości na cele wewnętrzne i zewnętrzne,
 • zwiększona przejrzystość,
 • przyśpieszone zamknięcie miesiąca,
 • redukcja całkowitego kosztu posiadania,

Wszystkie nowe wdrożenia systemu SAP zazwyczaj bazują na aktywnej Nowej KG, zaś w przypadku nowych klientów SAP niezbędny jest transfer danych, aby umożliwić przejście z Klasycznej KG do Nowej KG.  Migracja do Nowej Księgi Głównej (z Klasycznej KG) jest zawsze osobnym projektem.

Rozrachunki z odbiorcami

Podmoduł rozrachunki z odbiorcami jest jedną z ksiąg pomocniczych działających razem z księgą główną. Służy do ewidencji oraz weryfikacji wszystkich zdarzeń gospodarczych związanych z partnerami biznesowymi dla których sprzedawane są wszelkie towary lub usługi. Każdy partner posiada w systemie swoje dane podstawowe działające jako konto analityczne z osobnym identyfikatorem.

Księgowanie należności od odbiorcy odbywa się poprzez wskazanie w dokumencie wcześniej wspomnianego identyfikatora. Wartości podane w dokumencie są w trybie „online” przenoszone na rozrachunkowe konto księgi głównej (przypisane w danych podstawowych konto syntetyczne).

Księga pomocnicza rozrachunki z odbiorcami może dodatkowo:

 • integrować się w czasie rzeczywistym z modułem sprzedaży,
 • wykorzystywać podmoduł zarządzania kredytem do bardziej szczegółowej weryfikacji rozrachunków z klientami,
 • śledzić zapadalność należności oraz generować automatycznie wezwania do zapłaty poprzez funkcjonalność monitowania,
 • być źródłem danych do weryfikacji klienta w podmodułach zarządzanie inkasem czy też zarządzania sprawami spornymi.

Korzyści dla Ciebie:

Dzięki temu rozwiązaniu Klient zyskuje możliwość szybkiego raportowania uwzględniającego w jednym miejscu zarówno analitykę jak i syntetykę (na podstawie przypisanych kont) dotyczącą procesu sprzedaży. Poprzez optymalizację procesu obsługi zbierania należności od kontrahentów rozwiązanie to w znaczący sposób usprawnia zarządzanie płynnością finansową.

Rozrachunki z dostawcami

Podmoduł rozrachunki z dostawcami jest jedną z ksiąg pomocniczych działających razem z księgą główną. Służy do ewidencji oraz weryfikacji wszystkich zdarzeń gospodarczych związanych z partnerami biznesowymi, od których kupowane są wszelkie towary lub usługi. Każdy partner posiada w systemie swoje dane podstawowe, działające jako konto analityczne z osobnym identyfikatorem.

Księgowanie zobowiązań wobec dostawcy odbywa się poprzez wskazanie w dokumencie wcześniej wspomnianego identyfikatora. Wartości podane w dokumencie są w trybie „online” przenoszone na rozrachunkowe konto księgi głównej (przypisane w danych podstawowych konto syntetyczne).

Korzyści dla Ciebie:

Dzięki temu rozwiązaniu klient zyskuje możliwość szybkiego raportowania uwzględniającego w jednym miejscu zarówno analitykę jak i syntetykę (na podstawie przypisanych kont) dotyczącą procesu zakupu. Jednym z najważniejszych benefitów jest automatyczna obsługa procesów płatniczych, która zezwala firmie na płatność zobowiązań w dogodnym dla siebie momencie. W systemie SAP przelewy mogą być realizowane i przesyłane do banku w postaci pliku lub bezpośrednio komunikatu web-services.

Aktywa trwałe

Podmoduł stanowiący księgę pomocniczą dla modułu Księgi Głównej dostarczający jej szczegółowych informacji na temat operacji związanych z aktywami trwałymi. Każdy środek trwały posiada swoją własną kartotekę stworzoną w systemie jako dane podstawowe z osobnym identyfikatorem, na podstawie której możliwa jest wszelka analityka zmian wartości danego aktywu trwałego.

Wprowadzenie wartości danego środka trwałego automatycznie przenoszone jest na konto księgi głównej przypisane do typu środka trwałego podanego w jego danych podstawowych. Księgowania pozostałych operacji typu amortyzacja, likwidacja etc. również odbywa się w trybie „online” zarówno w podmodule FI-AA oraz Księdze Głównej na wcześniej zdefiniowane konta.

Kluczowe kroki w obsługiwanym procesie związanym z ewidencją aktywów trwałych są następujące:

 • przychód z zakupu od dostawcy,
 • przychód z automatycznym zapisem przeciwstawnym,
 • rozchód z przychodem,
 • sprzedaż składnika aktywów trwałych bez klienta,
 • amortyzacja uzupełniająca,
 • anulowanie odpisów,
 • rozliczanie środków trwałych w budowie,
 • żądanie zaliczki na środki trwałe w budowie,
 • przebieg księgowania amortyzacji,
 • księgowanie wartości początkowych,
 • symulacja amortyzacji/planowanie kosztów pierwotnych.

Korzyści dla Ciebie:

Moduł jest w pełni zintegrowany z modułami finansów, systemem projektowym, zarządzania inwestycjami oraz z modułem magazynowym. Dzięki wdrożeniu modułu zarządzania środkami trwałymi zmniejszeniu ulega czas naliczania amortyzacji, tworzenia raportów wymaganych przez prawo oraz utrzymania informacji na temat środków trwałych i ich historii. Główną zaletą modułu zarządzania środkami trwałymi jest możliwość zarządzania środkami trwałymi w prosty sposób, z zapewnieniem zgodności z wszystkimi wymaganiami prawnymi.

Księga specjalna

Funkcjonalność Księgi Specjalnej w SAP (FI-SL) wykorzystywana jest do ewidencjonowania i analizowania dostępnych danych w inny sposób niż na podstawie danych w Księdze Głównej oraz innych komponentach systemu SAP. Przykładem może być inne ujęcie danych wartości z punktu widzenia legislacji podatkowej obowiązującej w danym kraju.

Księga specjalna może działać równolegle do księgi głównej lub jako księga pomocnicza opierająca się na różnych standardowych obiektach systemu SAP (konta KG, centra zysków, miejsca powstawania kosztów etc.) oraz wszelkich nowo zdefiniowanych poziomach analizy.

Dostarcza ona szereg możliwości analizy danych zebranych z modułów SAP na różnych poziomach. Możliwe jest swobodne łączenie informacji, rozdzielanie oraz alokację wartości zgodnie z określonymi dla księgi specjalnej zasadami. Aktywowanie Księgi Specjalnej nie wpływa na działanie pozostałych modułów

Elastyczne zarządzanie nieruchomościami (SAP RE-FX)

SAP Flexible Real Estate Management to zintegrowane narzędzie do zarządzania nieruchomościami. Rozwiązanie to wspiera wszystkie fazy cyklu życia nieruchomości, czyli: nabycie oraz zbycie nieruchomości, zarządzanie portfelem nieruchomości w ujęciu komercyjnym jak i technicznym. Dzięki powyższemu może sprostać stawianymi przed managerami zadaniami tj.:

 • zakup i dzierżawa budynków, gruntów i budowli,
 • zarządzanie umowami z kontrahentami, czyli generowanie przychodu,
 • redukcja kosztów oraz nadzór nad stanem nieruchomości, które nierzadko są ulokowane w różnych krajach, przez co podlegają różnym przepisom w zakresie najmu/dzierżawy oraz podatkowym.

Jako kompletna aplikacja, SAP RE-FX zapewnia integrację z wieloma modułami w SAP:

 • FI – w zakresie zarządzania dostawcami i odbiorcami; księgowania kosztów i zobowiązań,
 • FI-AA – wsparcie zarządzania obiektami nieruchomości z perspektywy księgowej,
 • CO – obiekty nieruchomości występują jako dodatkowe obiekty kontrolingowe; automatyczna dystrybucja kosztów,
 • IM/PS – możliwość powiązania obiektów nieruchomości za pomocą struktur WBS z odpowiednimi projektami,
 • MM – możliwość dekretacji kosztów określonych zamówień na obiekty nieruchomości,
 • PM – powiązanie obiektów nieruchomości z obiektami z modułu PM; zarządzanie zleceniami remontowymi przypisanymi do obiektów nieruchomości,
 • CM – automatyczne aktualizowanie prognozowanych przepływów.

Korzyści dla Ciebie:

 • zwiększenie wydajności w zarządzaniu portfelem nieruchomości oraz cyklem życia nieruchomości,
 • pełna przejrzystość kosztów i przychodów dotyczących nieruchomości,

rozwiązanie to jest zintegrowane z funkcjami finansowymi i logistycznymi SAP ERP. W efekcie zarządzane są zarówno kontrakty najmu, jak i wynajmu oraz inne specyficzne dla nieruchomości umowy.

Banking eXcellence – nowoczesna komunikacja z bankami

Rozwiązanie Banking eXcellence pozwala na integrację systemu SAP z bankowymi serwisami internetowymi poprzez automatyzację procesu płatności oraz importu i księgowania wyciągów bankowych. Dzięki zebraniu informacji o przelewach w centralnym panelu płatności oraz bogatej funkcjonalności autoryzacji i raportowania, rozwiązanie zapewnia przejrzystość i kontrolę nad procesem regulowania zobowiązań. Do najważniejszych funkcjonalności dostarczanych przez Banking eXcellence należą:

 • Możliwość wykonywania przelewów bezpośrednio z SAP
 • Autoryzacja przelewów w SAP (zgodna z autoryzacją w banku)
 • Wyświetlanie statusów przelewów
 • Pobieranie wyciągów
 • Elastyczny, zbiorczy raport płatności
 • Nie wymaga posiadania SAP PI Aplikacja wykorzystuje komunikację za pomocą Web Service.

Zobacz więcej informacji na stronie BeX.

Cash Flow eXcellence – analiza płynności finansowej

BPX Cash Flow eXcellence (CFX) to kompleksowe i zintegrowane narzędzie analityczne bazujące na rozwiązaniach SAP CLM (Cash and Liquidity Management) oraz kokpicie raportowym QlikView. Wspiera ono procesy zarządzania płynnością finansową w firmie. Umożliwia wielowymiarowe badanie zrealizowanych oraz prognozowanych przepływów pieniężnych, spełniając wymogi raportowania operacyjnego, sprawozdawczego i zarządczego.

Jednolity Plik Kontrolny

Wszystkich finansistów zapewne interesuje fakt wprowadzenie przez Ministerstwo Finansów obowiązkowego Jednolitego Pliku Kontrolnego.
W związku z tą zmianą, w przypadku prowadzenia przez firmę ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych, organ podatkowy może żądać przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej. Odbywać się to będzie właśnie przy pomocy JPK, czyli pliku o uzgodnionej strukturze logicznej. Od 1.07.2016 przepis dotyczy jedynie dużych firm, ale już dwa lata później zacznie obowiązywać także przedsiębiorstwa z sektora MSP.

Wprowadzenie w życie wymaganych zmian wymaga dużego zaangażowania zarówno działu finansowego jak i IT.

Split Payment

Od 1 lipca w Polsce zacznie obowiązywać mechanizm podzielonej płatności, tzw. Split Payment. W praktyce oznacza to podział płatności na 2 strumienie: kwotę netto i kwotę VAT.
Kwota VAT będzie przeksięgowywana na osobny rachunek bankowy, a jej dalsze wykorzystanie będzie ograniczone do dedykowanych celów.

Chociaż w założeniach stosowanie Split Payment ma być dobrowolne, decyzję podejmować będzie nabywca. Oznacza to, że jako dostawca, firma nie będzie mieć wpływu na sposób księgowania płatności przychodzącej od nabywcy. A co za tym idzie, firma może być zmuszona do płacenia zobowiązań z wykorzystaniem mechanizmu Split Payment, aby wykorzystać zablokowane na koncie VAT środki pieniężne.

Biorące pod uwagę powyższe, warto już dzisiaj rozważyć przygotowanie odpowiednich zmian w systemie finansowym.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa