Encyklopedia

A

Asocjacyjne podejście do modelowania danych

Najczęściej używane obecnie są relacyjne bazy danych, gdzie występujące powiązania między tabelami są utworzone za pomocą kluczy. W podejściu asocjacyjnym połączenia pojawiają się na skutek kojarzenia pól o tych samych nazwach. Asocjacyjne podejście do modelowania danych polega na łączeniu tabel za pomocą pól o tych samych nazwach.  Niektóre narzędzia do analizy biznesowej generują takie połączenia automatycznie, gdy tylko tabele zostaną wczytane i oprogramowanie wykryje pola o tych samych nazwach w 2 tabelach. […]

Czytaj więcej

APS

APS (Advanced Planning System) to aplikacja służąca do zaawansowanego planowania i harmonogramowania, dzięki której zamówienia klientów mogą być wykonywane zawsze na czas, a rzeczywisty termin dostawy jest możliwy do określenia już w momencie przyjęcia zamówienia. APS opiera się o trzy główne funkcjonalności: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań. Aplikacja charakteryzuje się […]

Czytaj więcej

Analizator ryzyka rynkowego

SAP MRA dostarcza narzędzi do analizy ryzyka rynkowego w odniesieniu do zawartych rzeczywistych transakcji. Pozwala również przeprowadzać analizy symulacyjne (ew. scenariuszowe analizy wrażliwości – Scenario Analysis) na podstawie założonych kryteriów (zmiana stóp procentowych, kursów walutowych, notowań na giełdzie). MRA umożliwia dodatkowo kalkulację ryzyka w kontekście obliczania wartości bieżącej netto (NPV), wartości przyszłej (FV) czy wartości zagrożonej (VaR).

Czytaj więcej

Analizator ryzyka kredytowego

Funkcjonalność SAP CRA – Analizator ryzyka kredytowego – skupia się głównie na pomiarze, analizie i kontroli ryzyka w odniesieniu do partnerów biznesowych, z którymi zawierane są transakcje na rynku finansowym.

Czytaj więcej

Analizator portfela

SAP PA stanowi zestaw narzędzi do prowadzenia wielowymiarowych analiz pod kątem efektywności zawieranych transakcji. Pozwala między innymi na mierzenie wartości zwrotu z inwersycji (ROI, time-weighted rate of return – TWRR, money-weighted rate of return – MWRR), czy porównywanie osiągniętego wyniku z założonym celem (budowanie benchmarków).

Czytaj więcej

Analiza danych

Proces uzyskiwania ze zbioru danych użytecznych informacji takich jak znalezienie nieoczekiwanych związków, zależności i schematów w celu ich zrozumienia, a następnie wykorzystania do podejmowania odpowiednich decyzji.

Czytaj więcej

Alternate state

Czyli stany alternatywne. Używane najczęściej do porównania danych np. z dwóch różnych okresów, dotyczące dwóch obiektów itp. Dzięki tej funkcjonalności możemy deaktywować filtracje danych za pomocą wszystkich obiektów występujących w aplikacji i ograniczyć do kilku wybranych. Porównanie polega na tym, że na jednym arkuszu mamy 2 wykresy, bądź tabele, które filtrujemy niezależnie od siebie.

Czytaj więcej

B

Business intelligence

Inaczej BI lub analityka biznesowa- jest to proces, w którym dane ewoluują w informacje a informacje w wiedzę. Wiedza pozwala dokonywać właściwe decyzje i w konsekwencji zwiększa konkurencyjność firmy na rynku. Większość narzędzi BI jest ściśle powiązana z tworzeniem hurtowni danych, z których to czerpią dane do późniejszych analiz. Wyjątkiem jest QlikView, który zrzesza dane z różnych systemów informatycznych, nie korzystając z hurtowni danych. Mając wszystkie dane w jednym miejscu dokonujemy bardziej dokłądnej i szybszej analizy. Analizy te przedstawiane są w postaci […]

Czytaj więcej

Budżetowanie

KliqPlan stworzony przez KTLabs jako rozszerzenie produktów rodziny QlikView umożliwia inteligentne wprowadzanie danych bezpośrednio w QlikView. Dzieje się to dzięki bogatemu zestawowi funkcji, takich jak: automatyczne przeliczanie wartości powiązanych, blokowanie sum i wartości jednostkowych, zarządzanie uprawnieniami, edytor tabel słownikowych. Daje sposobność do tworzenia nowego budżetu przy pomocy jednego kliknięcia z wykorzystaniem dowolnych danych bazowych (np. sprzedaż za poprzedni rok, prognoza itp.).

Czytaj więcej

Biller Direct

Rozwiązanie umożliwia  wprowadzanie obsługi internetowej rozliczeń z Odbiorcami. Oferuje płatności internetowe, a także umożliwia odbiorcy tworzenie zapytań oraz skarg przez internet. Pozwala na automatyczne powiadomienia za pomocą email oraz SMS.

Czytaj więcej

Big data

Duży zbiór danych, który ze względu na rozmiar trudno jest przetwarzać i analizować, a jednocześnie niesie to za sobą duże korzyści ponieważ prowadzi do zdobycia nowej wiedzy. Pojęcie dużego zbioru danych tyczy się przypadków gdy nie da się przetwarzać je za pomocą powszechnie stosowanych narzędzi.

Czytaj więcej

Bank własny

Bank, w którym jednostka gospodarcza ma założone konta bankowe. Utworzony w systemie SAP bank przechowuje główne informacje dotyczące banku (kraj, nazwa instytucji finansowej, adres, numer IBAN, numer SWIFT). Każdy bank jest tworzony w systemie z niepowtarzalnym numerem ID.

Czytaj więcej

C

Cykl rozłożenia

Zbiór ustawień wykorzystywanych do cyklicznego (np. okresowego) rozliczenia MPKów lub zleceń wewnętrznych. Za jego pomocą dokonywane jest zbiorcze rozliczenie nadawcy (bez odciążenia z podziałem na pierwotne rodzaje kosztów) oraz obciążenie odbiorców rozliczenia wraz ze szczegółową alokacją kosztów na różnych odbiorców. Nadawczy obiekt jest rozliczony poprzez odciążenie wtórnego rodzaju kosztów używanego w danym cyklu rozłożenia. Ze względu na mniejszy stopień uszczegółowienia obciążenie systemu również jest mniejsze.

Czytaj więcej

Cykl rozdziału

Zbiór ustawień wykorzystywanych do cyklicznego (np. okresowego) rozliczenia MPKów. Za jego pomocą dokonywane jest rozliczenie nadawczego MPKa oraz obciążenie odbiorców rozliczenia wraz ze szczegółową alokacją kosztów na różnych odbiorców. Nadawczy obiekt rozliczany jest poprzez odciążenie pierwotnych rodzajów kosztów, na które wartości były ewidencjonowane.

Czytaj więcej

CRM

CRM (Customer Relationship Management) to rozwiązanie, które dostarcza efektywną metodę zarządzania procesem sprzedażowym. CRM pozwala na definiowanie kampanii, szans i celów sprzedażowych. Daje możliwość budowania osobnych kartotek – klientów i potencjalnych klientów. Funkcjonalność CRM ułatwia rozróżnianie procesów telemarketingowych i bardziej zaawansowanych procesów sprzedażowych oraz daje możliwość zapisywania podsumowania każdej rozmowy z klientem i automatycznego przenoszenia e-maili z Outlooka do systemu. Każda opisana funkcja pozwala nie tylko na śledzenie wszystkich działań […]

Czytaj więcej

Centrum zysku

Samodzielna jednostka, wyodrębniona w ramach struktury organizacyjnej, ponosząca odpowiedzialność za swoje przychody i koszty.  Centra zysku reprezentują poszczególne obszary zadaniowe/odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, dając podstawy do ich okresowej analizy rentowności.

Czytaj więcej

Cecha (w CO-PA)

Kryteria wykorzystywane w ramach rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA). Zestawienia wartości dla różnych cech tworzą obiekty wynikowe, które stanowią zestaw informacji dotyczących produktu, klienta czy struktury sprzedaży i są przypisane do odpowiednich obiektów controllingowych. Wykorzystanie cech służy wspomaganiu planowania oraz analizy rentowności firmy

Czytaj więcej

D

Diagram Gantta

Graf stosowany w zrządzaniu projektami. Jest to graficzny sposób pokazujący rozplanowanie poszczególnych etapów (zadań) projektu w czasie. Diagram Gantta uwzględnia podział projektu na poszczególne zadania oraz rozplanowanie ich w czasie. Pokazuje czasy rozpoczęcia i zakończenia działań, ich trwania, kolejność i wzajemne zależności. Etapy tworzenia diagramu Gantta: Podział projektu na poszczególne zadania. Określenie ram czasowych dla wyodrębnionych zadań i całego projektu. Ustalenie kolejności realizacji zadań. Określenie czasów […]

Czytaj więcej

Derywaty

Instrumenty pochodne to grupa instrumentów, których głównym celem jest zabezpieczanie pozycji walutowej lub stopy procentowej, tworzonej przez inne transakcje. System SAP wspiera obsługę bardzo szerokiego spektrum instrumentów finansowych, poczynając od relatywnie prostych transakcji typu Swap (IRS, CIRS), transakcji typu CAP i FLOOR aż po różnego rodzaju opcje (w tym waniliowe, barierowe i azjatyckie) i strategie opcyjne.

Czytaj więcej

Darmowe towary (rabat w naturze)

W systemie SAP jest możliwość wprowadzenia tzw. rabatu w naturze, dzięki czemu, w zleceniu sprzedaży system, na podstawie wprowadzonych do sprzedaży materiałów, automatycznie przelicza ile i którego darmowego towaru wydać dodatkowo.

Czytaj więcej

E

ETL

Proces zasilania bazy danych, a właściwie hurtowni danych oparty na trzech etapach. Etap ekstrakcji (Extract) polega na wydobyciu danych ze źródeł oraz skompresowaniu ich do najmniejszego możliwie rozmiaru. Dzięki temu dane mogą zostać zmniejszone nawet o 95% objętości. Drugi etap to etap transformacji, w którym to następuje modelowanie danych. Bez właściwego modelu hurtownia nie będzie działać prawidłowo. Ostatni etap to ładowanie danych do hurtowni.

Czytaj więcej

ERP dla drukarni

Wraz z Infor SyteLine Printing & Packaging dostaniesz kompleksowe rozwiązanie klasy ERP z dodatkowymi narzędziami zbudowanymi specjalnie pod potrzeby branży poligraficznej. Jego szczególna wartość opiera się na szybkim reagowaniu na zapytania ofertowe klientów i szybkie wyliczanie ceny wydruku w oparciu o zdefiniowane formuły.

Czytaj więcej

Elixir

Międzybankowy system pośredniczący w wymianie informacji o wierzytelnościach oraz zleceniach płatniczych wyrażonych w PLN działający w ramach KIR S.A (Krajowej Izby Rozliczeniowej).

Czytaj więcej

Element PSP (Plan Strukturalny Projektu)

Odpowiada uszeregowanym w  hierarchii poszczególnym zadaniom lub grupom zadań w  projekcie. Umożliwia planowanie oraz ewidencję kosztów i przychodów pojedynczych etapów projektu.

Czytaj więcej

F

Formularz

Każdy ekran w systemie, w którym możliwe jest wprowadzenie danych np. kartoteka dostawcy, zamówienie zakupu. Widok formularza to widok klasyczny lub tabelaryczny.

Czytaj więcej

Finansowanie zewnętrzne

System SAP umożliwia kompleksową obsługę produktów finansowych określanych mianem „instrumentów dłużnych” – czyli takich, które pozwalają pozyskać kapitał z rynku. Oferując odpowiednią cenę, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość pozyskania finansowania z rynku ze źródła innego niż banki. System SAP w pełni wspiera obsługę transakcji, dotyczących emitowanych papierów wartościowych.

Czytaj więcej

Faktura

System SAP umożliwia tworzenie, zmianę oraz stornowanie faktur, wystawianie faktur może odbywać się automatycznie, poza tworzeniem faktur pojedynczych jest również możliwość tworzenia faktur zbiorczych.

Czytaj więcej

G

Grupa środków trwałych

Każda jednostka gospodarcza ewidencjonuje posiadane środki trwałe w podziale na grupy. Jest to uwarunkowane prawnie oraz podatkowo. Również w systemie SAP jest to odzwierciedlone i zdefiniowane. Grupy środków trwałych to najważniejszy podział znajdujący się wewnątrz modułu FI-AA. Grupy środków trwałych odgrywają również rolę czysto techniczną, ponieważ determinują wyświetlane w rekordzie danych aktywów trwałych informacje o danych podstawowych i amortyzacji (np. grupa „Środki transportu” będzie miała dostępne do uzupełnienia pole […]

Czytaj więcej

Gospodarka materiałowa

Gospodarka materiałowa, czyli moduł zarządzania zapasami pozwala na organizację magazynów i pozycji magazynowych oraz ich przepływu wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Funkcjonalność zarządzania zapasami wspomaga planowanie procesu zakupowego. Sprawne zarządzanie zapasami skraca czas wprowadzania zamówień, eliminuje duplikaty, ogranicza koszty, błędne dane oraz zapewnia ich spójność. SyteLine pozwala na definiowanie własnych struktur magazynowych, realizowania najważniejszych transakcji magazynowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki ścisłej integracji z pozostałymi modułami […]

Czytaj więcej

H

Hurtownia danych

Jest to rodzaj bazy danych. Jest to zbiór zintegrowanych danych z wielu źródeł, zorientowanych tematycznie, przeznaczonych tylko do odczytu. Zbiór ten jest cyklicznie uaktualniany danymi z systemów informatycznych używanych w przedsiębiorstwie. Celem hurtowni danych jest optymalizacja i szybkość wyszukiwania informacji dlatego też często model danych różni się od tego w relacyjnej bazie danych. Na hurtowni danych działa większość systemów analitycznych.

Czytaj więcej

Home Banking

System do elektronicznej komunikacji banku z klientem poprzez wykorzystanie linii telekomunikacyjnych. Jest to usługa dla klientów polegająca na dostarczeniu dostępu do danych oraz możliwości składania zleceń z rachunków bankowych Klienta za pomocą elektronicznego systemu bankowości.

Czytaj więcej

Hierarchia materiału

Hierarchia materiału standardowo składa się z trzech poziomów, dzięki którym możemy zdefiniować czym jest nasz materiał.Np. marka produktu A-Płyn-500BUT (czyli płyn marki A 500ml w butelce); hierarchia materiału może być również używana podczas ustalania cen lub w celach statystycznych analiz w module SD.

Czytaj więcej

Hierarchia klienta

W SAP SD można zdefiniować poziomy hierarchii klienta oraz przypisać do nich poszczególnych klientów. Hierarchia klienta może być wykorzystywana np. podczas ustalania cen, ponieważ cenę możemy ustalić dla poszczególnych poziomów hierarchii/węzłów hierarchii i będzie ona obowiązywać dla wszystkich klientów, którzy są do niej przypisani. W takim przypadku nie ma konieczności wprowadzania ceny dla każdego klienta indywidualnie.

Czytaj więcej

I

Inwentaryzacja

Ustalenie za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Czytaj więcej

Integracja danych z różnych źródeł

Połączenie danych pochodzących z różnych systemów. Dane te są przetwarzane w taki sposób, aby w sposób logiczny można było użyć ich do zbudowania jednego, wspólnego modelu danych, a następnie oparciu o ten model zbudować raport analizujący te dane razem co jest trudne do zrealizowania bez integracji.

Czytaj więcej

Informacja klient-materiał

Do dokumentów sprzedażowych dane zaciągane są z ustawień per klient-materiał. Jeśli taki wpis nie istnieje następnie dane są zaciągane z danych podstawowych klienta, a jeśli tutaj również nie ma wprowadzonej informacji, system zaczytuje je z danych podstawowych materiału. Czasem dochodzi do sytuacji, gdzie klient na zamówieniu posługuje się własnymi nazwami materiałów, które niekoniecznie są odwzorowaniem nazwy materiału w systemie. W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia tego typu powiązania poprzez Informację Klient-Materiał.

Czytaj więcej

Infor SyteLine QCS

Infor QCS to aplikacja pozwalająca na kompleksową kontrolę jakości poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Moduł QCS nadaje nową wartość dodaną do podstawowych procesów przedsiębiorstwa poprzez definiowanie i rejestrowanie testów inspekcji, definiowanie kodów jakości, zarządzanie narzędziami. Kontrola jakości składa się z czterech podmodułów, które mogą działać razem bądź rozłącznie. Najczęściej wykorzystywane z nich to: QCS Supplier– Kontrola Jakości Dostaw QCS Customer– Kontrola Jakości Obsługa […]

Czytaj więcej

In memory 

Model przetwarzania danych w pamięci RAM. W takim modelu podczas odczytu całość danych ładowana jest do pamięci gdzie następuj późniejsze jej przetwarzanie. Dysk służy jedynie do przechowywania danych. Model ten jest szybszy od tradycyjnych modeli ponieważ pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od obecnie dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego przez nośnik. Przez zwiększone zużycie pamięci RAM niezbędne jest wyposażenie maszyny […]

Czytaj więcej

In House Cash

SAP In-House Cash służy do centralizacji płatności wewnątrz oraz między organizacjami, w celu wprowadzenia znaczących oszczędności transakcyjnych. Dzięki centralizacji rozliczeń, możliwa jest redukcja liczby kont bankowych, a także wykonywanych płatności transgranicznych. Obie te cechy, a także oszczędności wynikające z minimalizacji kosztów związanych ze spreadami kursów walutowych, stanowią o korzyściach jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie tego modułu.

Czytaj więcej

IDES

Skrót określający przykładową jednostkę gospodarczą funkcjonującą w systemie SAP.

Czytaj więcej

J

Jednostka gospodarcza

Najmniejsza jednostka organizacyjna, dla której można stworzyć odrębne zasady rachunkowości. Zdefiniowanie przynajmniej jednej jednostki gospodarczej w systemie SAP jest obowiązkowe.

Czytaj więcej

K

Księgowanie rzeczywiste

Pochodzące z finansów księgowania na rzeczywisty obiekt controllingowy z którego wartości mogą zostać dalej alokowane.

Czytaj więcej

Księgowania uzgadniające (z CO do FI)

Księgowania uzgadniające w controllingu mające swoje odzwierciedlenie po stronie finansów. Dochodzi do nich wtedy, gdy alokacje w controllingu powodują zmianę wpływającą na wyniki w finansach,  w przeciwieństwie do większości księgowań, które tego wpływu nie mają.  Integracja księgowań z CO do FI  odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, co zapewnia bieżącą aktualizację.

Czytaj więcej

Księgi Pomocnicze

Księgi poboczne, które funkcjonują w systemie SAP komplementarnie z Księgą Główną. Gromadzą one informacje w sposób analityczny, poszerzając wartości informacje wybranych kont Księgi Głównej. W księgach pomocniczych zawarte są np. księgowania rozrachunków z dostawcami, odbiorcami.

Czytaj więcej

Księga Główna w FI

Podstawowa Księga, która gromadzi konta księgowe, na których są ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze występujące w jednostce gospodarczej.

Czytaj więcej

Koszty pośrednie

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo jako rezultat prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej nie związane bezpośrednio z kosztami produkcji lub świadczonych usług.

Czytaj więcej

Kod SWIFT

Zwany również pod pojęciem BIC. Jest to międzynarodowy 8-11 znakowy wzorcowy kod, identyfikujący dany bank. Kod SWIFT wykorzystywany jest przede wszystkim przy realizacji płatności za granicę jak również dla płatności przychodzących zza granicy.

Czytaj więcej

Klucz amortyzacji

Klucz amortyzacji definiuje wysokość amortyzacji środków trwałych. Jest przypisany do każdego środka w jego rekordzie danych podstawowych. Umożliwia to automatyczne obliczanie amortyzacji każdego aktywa.

Czytaj więcej

Kalkulacja materiału

Narzędzie służące do zagregowania wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem materiału. Wynikiem kalkulacji jest ogólny koszt wytworzenia, który może zostać wykorzystany w celu aktualizacji wybranej ceny materiału. Podstawowym typem kalkulacji jest kalkulacja standardowa wykorzystywana do aktualizacji ceny standardowej materiału.

Czytaj więcej

Kalkulacja ceny standardowej

Pozwala na jednoczesną wycenę i analizę różnych materiałów. Kalkulacja oparta jest na oszacowaniu kosztów, służy wycenie materiałów dla danego okresu i nie może być zmieniana. Cena standardowa nie jest zależna od fluktuacji cen czy zmian zachodzących w trakcie planowania produkcji.

Czytaj więcej

L

Linia harmonogramu (harmonogramowanie)

W dokumentach sprzedażowych dane ustalane są na trzech poziomach: nagłówka, pozycji oraz linii harmonogramu. Poziom linii harmonogramu jest najbardziej szczegółowy, ponieważ zawiera informację o dostępności towaru w poszczególnych datach. Data, na jaką system potwierdzi nam poprzez kontrolę dostępności towar ustalana jest poprzez harmonogramowanie w przód lub harmonogramowanie w tył.

Czytaj więcej

Lean management

Lean Management (potocznie nazywany Lean) – jest to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem, która opiera się na dostarczaniu klientom produktów bądź usług jakich oczekują, w jak najprostszy sposób, z zachowaniem szacunku dla pracowników. Struktura systemu Lean opiera się na trzech podstawowych filarach: planowanie strategiczne, struktura organizacyjna, zdolność zasobów ludzkich. Lean Management, który jest również w Polsce nazywany „Szczupłym zarządzaniem”, polega na znacznym ograniczeniu zasobów potrzebnych do produkcji: ludzi, powierzchni, […]

Czytaj więcej

M

Model danych

Model danych to schemat/struktura danych zawartych w aplikacji. Obrazowuje relacje między tabelami, a także zawiera takie elementy jak nazwy pól, formaty i informacje dodatkowe o jakości pól/kluczy. Następnie ten schemat jest wykorzystywany na wizualizacji QS/QV (Qlik Sense, Qlik View) lub innego systemu do analityki danych.

Czytaj więcej

MRP

MRP (Material Requirements Planning) – planowanie zapotrzebowania materiałowego jest narzędziem, które działa w środowisku produkcyjnym, pozwalając na zautomatyzowanie/ usprawnienie planowania zapotrzebowania materiałowego w celu zaspokojenia popytu. Moduł MRP wspomaga utrzymywanie równowagi pomiędzy zaopatrzeniem a popytem. MRP jest sposobem planowania, który zajmuje się planowaniem zapotrzebowania w kolejności od najniższego poziomu w strukturze materiałowej. Oznacza to, że narzędzie MRP planuje w pierwszej kolejności wyrób końcowy, następnie zapotrzebowanie na kolejne […]

Czytaj więcej

Monitowanie

Program, który umożliwia sprawdzanie należności jednostki gospodarczej. Należności powstają w momencie wystawienia faktury VAT dla odbiorcy. Zazwyczaj podczas tworzenia faktury są dodawane warunki, które określają terminy płatności. Udzielany jest zatem kredyt kupiecki. Monitowanie pozwala na planowanie płynności finansowej i prognozowanie, w jakim terminie jednostka będzie dysponowała środkami pieniężnymi określonej wysokości. Ponadto monitowanie pozwala na wysyłanie do odbiorców przypomnień o uregulowaniu należności, czyli zapłacie za wystawioną fakturę.

Czytaj więcej

Model płatka śniegu

Schemat ten jest bardziej złożoną wersją modelu gwiazdy.  Różnica między modelem gwiazdy a modelem płatka śniegu polega na normalizacji tabeli wymiarów. W wyniku normalizacji tabele wymiarów posiadają własne wymiary. Schemat ten stosuję się gdy w danych występują bardziej złożone wymiary oraz po to by silniej odzwierciedlić sposób myślenia użytkownika. Cechami charakterystycznymi tego modelu jest spadek efektywności zapytań, przyczyną jest większa ilość połączeń, szybsze ładowanie danych […]

Czytaj więcej

Model gwiazdy

Najprostszy model hurtowni danych. Nazwa pochodzi od rozmieszczenia tabel gdzie w centralnym miejscu znajduje się tabela faktów otoczona tabelami wymiarów. Tabela faktów jest znormalizowana do trzeciej postaci normalnej. Tabele wymiarów są zwykle zdenormalizowane. Tabela faktów zawiera kolumny zawierające klucze obce łączące ją z tabelami wymiarów oraz kolumny zawierające miary dotyczące danego faktu. Cechy charakterystyczne tego modelu to prosta struktura, czyli  łatwy model do zrozumienia, duża […]

Czytaj więcej

Miejsca powstawania kosztów (MPK)

Wskazuje na miejsce gdzie koszt jest generowany. Służy do gromadzenia kosztów na rożnych poziomach struktury organizacyjnej.   Tutaj dowiesz się więcej o rachunku miejsc powstawania kosztów w SAP.

Czytaj więcej

Menadżer transakcji

Jest narzędziem pozwalającym na ewidencję, raportowanie oraz wycenę rynkowa Mark-to-Market transakcji rynku finansowego.

Czytaj więcej

N

Nagłówek dokumentu

Główna część dokumentu. Określa datę wystawienia dokumentu, datę księgowania, rodzaj dokumentu, podatek VAT, dostawcę lub odbiorcę, warunki płatności, formę płatności.

Czytaj więcej

O

Określanie (ustalanie) materiału

Istnieje możliwość ustawienia automatycznej podmiany numeru materiału klienta na numer SAPowy. Jest to wykorzystywane np. przy kampaniach reklamowych, zamawianiu przez klienta materiałów po jego numerach wewnętrznych lub EANach.

Czytaj więcej

Oferta

Oferta w systemie to miejsce, w którym istnieje możliwość zdefiniowania oferty handlowej złożonej klientowi. Oferta zawiera nagłówek – dane podstawowe dotyczące klienta, terminu ważności, miejsca dostarczenia, warunków płatności itp. oraz linie – określające oferowane produkty ich ilość i cenę.

Czytaj więcej

Obszar zbytu 

Obszar zbytu definiuje strukturę przedsiębiorstwa w części SD.Obszar zbytu składa się z trzech informacji: Działu sprzedaży, Kanału dystrybucji oraz Dziedziny.

Czytaj więcej

Obszar wyników

Jest to najwyższy poziom raportowania w controllingu. Wykorzystywany jest do strukturalizowania i segmentacji rynku. Na tym poziomie analizuje się wartości pochodzące z rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA).

Czytaj więcej

Obszar rachunku kosztów

Wyodrębniony obszar (np. geograficznie) z obszaru wyników wykorzystywany na potrzeby rachunkowości wewnętrznej. Służący do zebrania wszystkich ustawień definiujących podejście do analiz wewnętrznych. W strukturze organizacyjnej SAP podlegają mu jednostki gospodarcze, które w ramach jednego obszaru wyników muszą posługiwać się tym samym planem kont.

Czytaj więcej

Obiekt wynikowy

Zestawienie wartości (w CO-PA) dla różnych cech, które stanowią zestaw informacji dotyczących produktu, klienta czy struktury sprzedaży.

Czytaj więcej

Obieg dokumentów 

Obieg dokumentów zawiera informacje o utworzonych dokumentach, powiązanych ze sobą w ramach wykonanego procesu. Z poziomu obiegu dokumentów widzimy co zostało już wykonane w danym procesie oraz podejrzeć szczegóły wyświetlając dokumenty bezpośrednio z poziomu obiegu dokumentów.

Czytaj więcej

P

Punkt wysyłkowy

Jednostka organizacyjna w systemie, która jest odpowiedzialna za typ transportu, wymagane materiały do wysyłki i środki transportu. Dla przykładu możliwymi punktami wysyłkowymi może być stacja kolejowa zakładu lub magazyn.

Czytaj więcej

Przetwarzanie w tle

Pozwala na zautomatyzowanie rutynowych zadań oraz optymalizację wykorzystania możliwości system SAP ERP. Dzięki przetwarzaniu w tle system jest mniej obciążony niż w przypadku korzystania z okien dialogowych. Pozwala to na przyspieszenie pracy oraz lepszą jej organizację.

Czytaj więcej

Protokół niekompletności (niekompletność danych)

W dokumentach SD dostępny jest protokół niekompletności, dzięki któremu użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie dane są wymagane a nie zostały jeszcze wprowadzone. Protokół niekompletności pozwala na przedostanie się do odpowiedniego pola, które powinno zostać uzupełnione, aby dokument został zapisany poprawnie.

Czytaj więcej

Prospekt

Potencjalny klient, który jeszcze nigdy nie złożył zamówienia zakupu na oferowany produkt, ale istnieje możliwość, że dokona tego w przyszłości.

Czytaj więcej

Procedura cenowa

Procedura cenowa zawiera informacje o możliwych rodzajach warunków cenowych, kolejności ich obliczania, obowiązkowości, regułach obliczeniowych i wyszukiwaniu konta.

Czytaj więcej

Podatek (ustalanie podatku)

Na zleceniu sprzedażowym i fakturze uwzględniamy podatek dla sprzedawanego materiału. System kalkuluje podatek automatycznie na podstawie klasyfikacji podatkowej klienta, klasyfikacji podatkowej materiału, kraju nadania oraz kraju docelowego.

Czytaj więcej

Płatności automatyczne

Program płatności automatycznych pozwala na automatyczne generowanie przelewów za faktury kosztowe dla dostawców.

Czytaj więcej

Planowanie stawek działań na MPK

Element procesu związanego z alokacją kosztów z wykorzystaniem rodzajów działań. Ewidencja tych działań odbywa się z wykorzystaniem stawek, które wcześniej muszą zostać zaplanowane oraz wprowadzone do systemu.

Czytaj więcej

Planowanie produkcji APS

SyteLine APS to aplikacja służąca do zaawansowanego planowania i harmonogramowania. Dzięki niej zamówienia klientów mogą być wykonywane zawsze na czas, a rzeczywisty termin dostawy jest możliwy do określenia już w momencie przyjęcia zamówienia.APS opiera się o trzy główne funkcjonalności: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań. Aplikacja charakteryzuje się wielozadaniowością oraz tworzy plany […]

Czytaj więcej

Plan kont

Lista wszystkich kont Księgi Głównej używanych w systemie przez jednostkę gospodarczą. Każde konto ma numer, opis, informację o typie konta (wynikowe bądź bilansowe) oraz wariant statusu pola, który determinuje informacje możliwe od uzupełnienia podczas tworzenia konta KG.

Czytaj więcej

Papiery Wartościowe

Papiery wartościowe to grupa instrumentów o dość skomplikowanej strukturze. Są to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez kraje w celu uzyskania alternatywnego względem banków finansowania. System SAP wspiera różnego rodzaju papiery wartościowe – obligacje (zero-, stało- i zmiennokuponowe), akcje, udziały, warranty i inne.

Czytaj więcej

Q

QlikView

Oprogramowanie BI stworzone przez firmę QlikTech w 1996 roku. Niesamowicie intuicyjne narzędzie wspomagające najtrudniejsze decyzje użytkowników. Dzięki niej wiele firm zwiększyło swoją konkurencyjność na rynku. Wyróżnia go to, że integruje różne źródła danych i raportuje je w jednym miejscu. Ponadto wszystkie dane są ładowane do pamięci RAM, gdzie następuje ich przetwarzanie i sumowanie. Pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od wszystkich dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego […]

Czytaj więcej

QlikTech

Firma założona w Szwecji w 1993 roku przez Björna Berga oraz Staffana Gestreliusa. Ci panowie chcieli stworzyć aplikacje naśladująca pracę ludzkiego mózgu. Wynikiem ich pracy był QuikView.  Nazwa pochodzi od słów Quality, Understanding, Interaction i Knowledge. W 1996 roku nazwa została zmieniona na QlikView gdzie L oznacza Learning. Nazwa miała też podkreślać zdolność do szczegółowej analizy danych za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Obecna siedziba firmy znajduję […]

Czytaj więcej

QCS Supplier

QCS Supplier – Kontrola Jakości Dostaw Proces zarządzania dostawcami nigdy się nie kończy. Rozpoczyna się od analizy ofert poszczególnych dostawców, a następnie przez proces ich wyboru i akceptacji. QCS pozwala na śledzenie jakości dostawców i ich produktów oraz definiowanie własnych systemów kontroli jakości dostawców. W ramach QCS Supplier użytkownik otrzymuje możliwość: zarządzania materiałami, alertami bezpieczeństwa, wydrukiem etykiet, transferami wadliwych materiałów do magazynów kontroli jakości. QCS Supplier […]

Czytaj więcej

QCS InProcess

QCS InProcess – Kontrola Jakości Produkcji Zapewnienie jakości podczas procesu produkcyjnego bywa często skomplikowanym procesem. Procesy produkcyjne wymagają obsługi wielu operacji kontrolnych, przechwytywania różnego rodzaju wyników kontroli jakości, śledzenia wad oraz pozycji wymagających przeróbek i napraw. QSC In-Process wspiera wszystkie te elementy w powiązaniu z całym systemem ERP. Jest zatem spójną częścią zleceń i operacji produkcyjnych. Wadliwa pozycja może zostać oznaczona jako […]

Czytaj więcej

QCS Customer

QCS Customer – Kontrola Jakości Obsługa Klienta Klienci wymuszają prowadzenie kartoteki wszystkich produktów, aby mieć pewność, że zaprojektowany, a następnie wyprodukowany indeks wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Moduł pozwala ulepszyć proces kontroli jakości wyrobów poprzez zdefiniowanie kategorii produktów, które wymagają potwierdzenia jakościowego, daje także pewność, że wybrane produkty trafią do kontroli jeszcze przed wysyłką do klienta. QCS Customer umożliwia: pełną inspekcję wysyłek, obsługę […]

Czytaj więcej

R

Rynek walutowy

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu: FX Spot, FX Forward, FX Swap. Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).

Czytaj więcej

Rynek pieniężny

W ramach rynku pieniężnego zawierane są transakcje, dotyczące najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Należą do nich: depozyty na stałą i zmienną stopę procentową, kredyty i pożyczki, linie kredytowe oraz papiery komercyjne. System SAP umożliwia pełną obsługę procesów związanych z instrumentami rynku pieniężnego – od ich utworzenia, przez rozliczenie, zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem okresu (wycena walutowa / kalkulacja odsetek należnych na dzień bilansowy).

Czytaj więcej

Rozliczenie okresowe

Dokonywane podczas zamykania okresu w controllingu w celu dalszej alokacji kosztów pochodzących z MPK na inne obiekty controllingowe.

Czytaj więcej

Rodzaje warunków cenowych (warunki cenowe)

W SAP SD każdy warunek cenowy (cena, rabat, dopłata, podatek itp.) jest odrębnie zdefiniowany oraz zawiera niezbędne informacje szczegółowe.

Czytaj więcej

Rodzaj kosztów wtórnych

Wyszczególnione w controllingu, jako te, które wskazują na koszty generowane wewnątrz organizacji. Pozwalają na odzwierciedlenie kosztów generowanych pomiędzy obiektami controllingowymi. Nie znajdują swojego odzwierciedlenia w finansach.

Czytaj więcej

Rodzaj kosztów pierwotnych

Wskazuje na rodzaj kosztów pochodzących spoza organizacji. Koszty pierwotne odpowiadają kontom Księgi Głównej. Rodzaj kosztów wykorzystywany jest do rozliczeń kosztów controllingu stanowiąc punkt integracji modułów SAP FI oraz SAP CO.

Czytaj więcej

Rodzaj dokumentu

Szczególny typ dokumentu, który jest wykorzystywany do wprowadzania do systemu SAP różnego rodzaju informacji. Osoby rodzaj dokumentu jest tworzony dla dostawców, odbiorców, materiałów, aktywów trwałych, poleceń księgowań na kontach Księgi Głównej.

Czytaj więcej

RMA

Proces polegający nazgłoszeniu niepoprawności działania produktu nabytego u sprzedawcy/ producenta. Związany w zależności od ustaleń z wymianą produktu, zwrotem poniesionych kosztów, bądź naprawą objętych okresem gwarancyjnym. W SyteLine istnieje osobny moduł wspierający podstawowe procesy związane z obsługą reklamacji w powiązaniu z pozostałymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

RFQ

RFQ (Request for Quotation) to moduł dodatkowy Infor SyteLine pozwalający na systemowe tworzenie zapytań ofertowych do dostawców. Rozwiązanie takie daje możliwość tworzenia kompletnego procesu począwszy od zapytania ofertowego do wyboru najlepszego dostawcy. RFQ jest ogromnym wsparciem dla całego procesu zakupowego, pozwala na jego kontrolę, szybszą i efektywniejszą obsługę oraz obniżanie kosztów. Swoją funkcjonalnością obejmuje ponadto: dołączanie dokumentów elektronicznych do zapytań, ustalanie wielu progów cen i ilości […]

Czytaj więcej

Raport

Raport w SyteLine to inaczej wydruk. Wydruk w systemie jest to zwykle potwierdzenie transakcji, dokument magazynowy/zewnętrzny, faktura, oferta i tym podobne. Każdy wydruk może zostać wygenerowany w różnych formatach, a następnie zapisany bądź wydrukowany. Formularze pozwalające na wygenerowanie raportu umożliwiają zawężenie danych i informacji, które powinny się na nim znaleźć.

Czytaj więcej

S

Szkolenie QlikView 

Usługi szkoleniowe pozwalające na szybsze wdrażanie zaawansowanych aplikacji biznesowych. Wyróżnia się trzy rodzaje szkolenia QlikView: nauka tworzenia interfejsów użytkownika, czyli tzw. design, nauka modelowania danych, czyli szkolenie dla deweloperów, oraz nauka administrowania systemów. Szkolenie dla designerów obejmuje naukę efektywnej eksploracji danych, tworzenie interfejsu przyjaznego użytkownikowi, zarówno pod względem wyglądu jak i też intuicyjności w obsłudze. Szkolenie dla deweloperów dotyczy nauki […]

Czytaj więcej

Substytucja

Funkcjonalność w systemie SAP ERP pozwalająca na automatyczne uzupełnienie danych (np. danych podstawowych lub dokumentu) na podstawie wpisów w innych polach danych podstawowych lub dokumentu.

Czytaj więcej

Sterowanie kopiowaniem

Sterowanie kopiowaniem umożliwia utworzenie poszczególnych rodzajów dokumentów (dokumenty sprzedażowe, dostawy, faktury) w referencji do innych. Konfiguracja sterowania kopiowaniem przyspiesza wypełnianie dokumentów, gdyż automatycznie uzupełnia odpowiednio wcześniej skonfigurowane pola.

Czytaj więcej

Środki trwałe w FI

Obszar SAP FI, w którym dokonywana jest ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z aktywami trwałymi. Obejmuje księgowania zakupu i sprzedaży aktywów trwałych, likwidacji, amortyzacji.

Czytaj więcej

Sprawdzenie dostępności towarów

Kontrola dostępności materiału może zostać zdefiniowana w różnych dokumentach, np. na poziomie zlecenia sprzedaży czy dostawy.Zakres kontroli dostępności może uwzględniać zapasy, przyjęcia, wydania, planowaną produkcję oraz czas uzupełniania zapasu. Kontrola dostępności przebiega na poziomie zakładu, ale może uwzględniać również kontrolę składów.

Czytaj więcej

SLA

SLA (Service Level Agreement) – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) jest umową zawierającą gwarancję dla firmy usługobiorczej, że usługodawca będzie wykonywał prace w oparciu o ustalony poziom jakości (np. czas reakcji na zgłaszane incydenty). W ramach świadczonej umowy dokonywane są uzgodnienia dotyczące minimalnego poziomu świadczonych usług, monitorowanie realizacji, raportowanie oraz przegląd osiąganych wyników.

Czytaj więcej

Skarbiec i zarządzanie ryzykiem

SAP TR jest modułem wspierającym zarządzanie instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa.Dostarcza on narzędzia do optymalnego zarządzania płynnością oraz ryzykiem finansowym – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowymi elementami tego pakietu są: Analizator Ryzyka Rynkowego, Analizator Ryzyka Kredytowego, Zarządzanie Zabezpieczeniami, Analizator Portfela, Menedżer Transakcji.

Czytaj więcej

SIB

Seeing Is Believing czyli wstępny projekt/aplikacja tworzona w krótkim okresie czasu na ograniczonej liczbie danych. SIB ma na celu wykazanie potęgi QlikView, jego funkcjonalności i unikalności w stosunku do innych narzędzi BI. Przedstawiany klientowi w celu sprzedaży głównego produktu, którym to jest zaawansowana aplikacja pokrywająca obszar wszystkich niezbędnych danych do raportowania.

Czytaj więcej

Shop Trak

Oprogramowanie wspomagające rejestrowanie pracy człowieka w obszarze produkcyjnym przedsiębiorstwa. Zaprojektowane do obsługi ekranów dotykowych. Zaraportowane prace zostają przesłane w czasie rzeczywistym do SyteLine. Shop Trak obsługuje zmianowość, a na podstawie czasu pracy człowieka określa czas pracy maszyny. Zbiera dane w oparciu o różne stawki wynagrodzenia dla różnych ośrodków pracy. Profile pracowników są elastycznie konfigurowalne.

Czytaj więcej

Set analysis

Składnia służąca do ograniczania zbioru danych w wyrażeniu. Pozwala nam również na ograniczenie użytkownikowi filtracji. Dzięki tej funkcjonalności, która pojawiła się w QlikView w 2008 wraz z wersją 8.5 znacznie ułatwiała pracę deweloperów na wykresach. Set analysis jest składnią, którą można używać tylko na wykresach, w skrypcie jest to niedozwolone, ale w niektórych przypadkach można również osiągnąć analogiczny efekt za pomocą innych operacji.

Czytaj więcej

SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro. W jego obrębie przedsiębiorcy, obywatele, oraz inne podmioty i instytucje mogą dokonywać płatności bezgotówkowe w walucie euro w krajach Unii Europejskiej. Rozliczenia SEPA są realizowane standardowo w przeciągu jednego dnia roboczego.

Czytaj więcej

Segmenty

Jednostka organizacyjna w Nowej Księdze Głównej. Wykorzystywane do raportowania przychodów i kosztów. Cele raportowania segmentowego to: zapewnienie wglądu do różnych rodzajów aktywności gospodarczej, kiedy zakres działalności przedsiębiorstwa jest różnorodny oraz dostarczanie informacji na temat ogólnej kondycji finansowej jednostki gospodarczej.

Czytaj więcej

Section Access

Mechanizm służący do podzielenia praw dostępu do aplikacji. Dzięki niemu zyskujemy ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz ograniczenie danych, które uprawnieni użytkownicy mogą widzieć i co mogą z nimi zrobić. Występują 2 poziomy dostępności: administrator i użytkownik. Administrator determinuje prawa jakie dany użytkownik będzie posiadał, tzn. czy będzie mógł modyfikować plik, czy będzie miał wgląd do danego arkusza aplikacji, czy będzie widział wszystkie dane czy ograniczone, itp. Section Access generuję […]

Czytaj więcej

SAP VAT

SAP jako program księgowy umożliwia ewidencję podatków. Nie tylko w module finansowym, ale również w SD i MM. Po zaksięgowaniu podatków jest możliwość ich wyciągania z systemu i raportowania do instytucji finansowych np. Urząd Skarbowy.

Czytaj więcej

SAP FI

SAP FI to moduł SAP umożliwiający prowadzenie księgowań na kontach Księgi Głównej. Moduł łączy wszytsie inne moduły działające w SAPie: Gospodarkę materiałową, Sprzedaż i dystrybuję, Planowanie produkcji. SAP FI to podstawowy moduł systemu. Umożliwa ewidencję zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie, generowanie automatycznych księgowań, wywoływanie raportów i sprawozdań na cele zewnętrzne i wewnętrzne.

Czytaj więcej

T

Tryb projektowania

Tryb projektowania daje możliwość modyfikowania formularzy każdemu użytkownikowi, który posiada do tego uprawnienia. Zmiana wyglądu formularza, zmiana nazwy lub wielkości pola, dodawanie nowych pól/ przycisków – wszystko to jest możliwe z poziomu trybu projektowania w samym systemie, bez konieczności zmiany kodu źródłowego.

Czytaj więcej

U

Ustalanie partnera

Partnerzy w systemie SAP SD odpowiadają różnym rodzajom odbiorców, którzy w systemie są odzwierciedleni poprzez tzw. grupy kont, do których przypisane są poszczególne role partnera (np. Zleceniodawca, Odbiorca towaru, Odbiorca faktury, Płatnik, Interesant, Pracownik, Partner handlowy). W zależności od konfiguracji systemu oraz utworzonych danych podstawowych odbiorcy, podczas tworzenia poszczególnych dokumentów w procesie sprzedaży, po podaniu indeksu odbiorcy system determinuje nam automatycznie odpowiednie role partnera wraz z indeksami założonymi dla […]

Czytaj więcej

Ustalanie ceny

Ustalanie cen w SD jest szerokim pojęciem i zawiera konfigurację oraz wszelkie ustalenia związane z definiowaniem różnego rodzaju warunków cenowych (ceny netto, ceny brutto, upustów, dopłat, podatków, kosztu wytworzenia, marży, zaokrągleń itp.).

Czytaj więcej

Uprawnienia

W zależności od rodzaju wykonywanych zadań użytkownicy mogą mieć nadane różne uprawnienia związane w wykonywaniem poszczególnych operacji w systemie SAP. W zależności od funkcji, możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności związanych np. z wprowadzaniem danych lub generowaniem raportów mogą być blokowane poprzez nie udzielenie uprawnieniń do korzystania z nich.

Czytaj więcej

V

VAT

Podatek od towarów i usług (PTU) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni.

Czytaj więcej

W

Workflow

Obieg dokumentów między pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Jest to system umożliwiający rozliczanie faktur, zarządzanie kosztami i strukturą zakupów, zlecanie zadań do realizacji, obsługa wniosków urlopowych, porządkowanie korespondencji, czy też rejestrowanie umów. System workflow wspiera obieg informacji w firmie i zarządzanie procesami, które w niej zachodzą. Każdy pracownik w firmie ma dostęp do terminarzy i zadań, które ma realizować. Kontrola nad tym, czy firma pracuje prawidłowo, jest znacznie łatwiejsza i bardziej usystematyzowana. […]

Czytaj więcej

Wdrożenie QlikView 

Podzielone jest na wiele etapów. Pierwszy z nich to rozmowa z klientem i określenie wymagań, potrzeb i problemów z którymi ma sobie poradzić QlikView. Gdy wymagania są już jasno postawione następuje rozmowa z administratorem bazy danych który ma nam wskazać oraz dać dostęp do potrzebnych w aplikacji danych. Gdy zbierzemy już wymagania i dane następuje instalacja serwera QlikView na wirtualnej maszynie klienta i na niej też wykonuję się SIB-a czyli krótki 3-dniowy (opcjonalny) projekt wykonany na ograniczonej ilości […]

Czytaj więcej

Jak przebiegają Wdrożenia Syteline

Wdrożenie SyteLine podzielone jest na wiele etapów, zwykle przebiegających w następujący sposób: przygotowanie projektu, realizacja(przygotowanie i weryfikacja koncepcji, konfiguracja i testy modułowe, testy użytkowników, przygotowanie końcowe (przygotowanie do startu produktywnego), Go-live i wsparcie.

Czytaj więcej

Walidacja

Proces weryfikacji wartości oraz kombinacji wartości podanych w systemie SAP. Wprowadzone wartości zostają sprawdzone w odniesieniu do zdefiniowanego przez użytkownika założenia (wyrażenia logicznego). Jeżeli wyrażenie logiczne jest prawdziwe, wartości sprawdzane są dalej za pomocą kolejnego wyrażenia kontrolnego. Jeżeli wyrażenie kontrolne jest prawdziwe, dane zostaną zaksięgowane. Jeżeli wyrażenie to jest nieprawdziwe, system podaje zdefiniowany przez użytkownika komunikat. To, czy księgowanie może zostać przeprowadzone, zależy od typu podanego komunikatu.

Czytaj więcej

Z

Zlecenia wewnętrzne

Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do planowania, gromadzenia i rozliczania wewnętrznych aktywności oraz zadań. SAP umożliwia monitorowanie zleceń wewnętrznych. Tworzone są do kontrolowania kosztów działań wewnętrznych.

Czytaj więcej

Zarządzanie zapasami

Moduł zarządzania materiałami i zapasami pozawala na organizację magazynów i pozycji magazynowych oraz ich przepływu wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Funkcjonalność zarządzania zapasami wspomaga planowanie procesu zakupowego. Sprawne zarządzanie zapasami skraca czas wprowadzania zamówień, eliminuje duplikaty, ogranicza koszty, błędne dane oraz zapewnia ich spójność. SyteLine pozwala na definiowanie własnych struktur magazynowych, realizowania najważniejszych transakcji magazynowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki ścisłej integracji z pozostałymi modułami funkcjonalnymi (tj. zaopatrzenia, […]

Czytaj więcej

Zarządzanie zabezpieczeniami

System SAP kompleksowo wspiera proces zarządzania zabezpieczeniami. Umożliwia zarządzanie relacjami między obiektami generującymi ekspozycje na różnego rodzaju czynniki ryzyka (obiekt zabezpieczany) a transakcjami pochodnymi (obiekty zabezpieczające). Poza tworzeniem i obsługą wspomnianych relacji (plany zabezpieczeń, poziomy zabezpieczeń, pro- i retrospektywny pomiar efektywności zabezpieczeń) system SAP wspiera Rachunkowość Zabezpieczeń – włącznie z generowaniem wymaganej prawnie dokumentacji.

Czytaj więcej

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością umożliwia monitorowanie przepływów finansowych.To zapewniaja pełny wgląd w przyszłą sytuacje firmy. Funkcjonalność narzędzi pozwala prawidłowo zaplanować przyszłą gotówkę, tak aby w każdym momencie fundusze były optymalnie rozlokowane.

Czytaj więcej

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami jest narzędziem usprawniającym pracę przedsiębiorstw, których wyroby są często projektowane pod specyfikację, bądź indywidualne wymagania klientów. SyteLine daje możliwość budowania nie tylko projektów wykonawczych, ale również tych tworzonych jedynie na potrzeby oferty. Wraz z funkcjonalnością projektowania użytkownik otrzymuje możliwość zbierania kosztów projektów, definiowania zasobów i zadań niezbędnych do ich realizacji, porównywania kosztów planowanych z rzeczywistymi, analizowania odchyleń, śledzenia aktywności w ramach projektu, definiowania własnych typów […]

Czytaj więcej

Zarządzanie produkcją dyskretną

Zarządzanie produkcją związaną z wytwarzaniem maszyn, narzędzi, mebli i podobnych produktów o definiowalnej strukturze materiałowej i marszrucie technologicznej. Konfiguracja może obejmować produkcję seryjną, wariantową oraz jednostkową pod zamówienie klienta. Po więcej informacji wejdź na stronę o planowaniu produkcji dyskretnej

Czytaj więcej

Zarządzanie produkcją

Moduł zarządzania produkcją wspiera tworzenie i realizację zleceń oraz operacji produkcyjnych. Daje możliwość śledzenia pracy maszyny, człowieka, zużycia materiałów, kosztów, poziomu złomu, produkcji w toku, wyrobów gotowych, raportowania pracy ludzkiej, a także tworzenia zleceń produkcyjnych w powiązaniu z konkretnym zamówieniem klienta.

Czytaj więcej

Zarządzanie polityką kredytową

Rozwiązanie pozwalające na prowadzenie centralnej polityki kredytowej oraz kontroli kredytowej względem odbiorców. Dane, dotyczące limitu oraz ryzyka kredytowego (wewnętrzne, pochodzące z SAP oraz zewnętrzne, pochodzące z agencji scoringowych) pozwalają na ręczne lub automatyczne ustalenie wiarygodności oraz wysokości limitu kredytowego.

Czytaj więcej

Zarządzanie należnościami spornymi

SAP DM stosuje się w przypadku przetwarzania roszczeń spornych w rozrachunkach. Dzięki ewidencji wszystkich zdarzeń związanych z daną sytuacją sporną możliwa jest jej bieżąca kontrola aż do zakończenia procesu.

Czytaj więcej

Zarządzanie kredytem odbiorcy/sprawdzanie limitu kredytowego odbiorcy

Zarządzanie kredytem odbiorcy pozwala nałożyć na odbiorcę limit kredytowy, do wysokości którego klient może składać zamówienia. W trakcie współpracy w systemie jest możliwość weryfikacji poziomu kredytu oraz w przypadku przekroczenia limitu kredytowego zablokowania realizacji dalszych zleceń dopóki zadłużenie nie zostanie przez klienta spłacone.

Czytaj więcej

Zarządzanie komunikacją z bankami

Rozwiązanie pozwalające monitorować proces płatności od momentu przeprowadzenia płatności w systemie SAP do momentu przetworzenia przez bank. Standardową funkcją rozwiązania SAP BCM jest tworzenie różnego rodzaju ścieżek akceptacyjnych dla procesu płatniczego realizowanego w systemie SAP. Dodatkowo SAP BCM umożliwia grupowanie płatności według różnych cech i predefiniowanych kryteriów – tak by ilość płatności i koszty związane z ich realizacją były jak najmniejsze.

Czytaj więcej

Zapotrzebowanie zakupu

Zgłoszenie do działu zakupów potrzeby nabycia określonej ilości towarów lub usług od zewnętrznych dostawców. W SyteLine zapotrzebowania zakupu mogą być generowane ręcznie, automatycznie z konkretnego zlecenia produkcyjnego lub z wykorzystaniem narzędzia MRP. Zapotrzebowania zakupu można w łatwy, automatyczny sposób przekształcić w zamówienie zakupu, bez konieczności wpisywania tych samych danych kolejny raz.

Czytaj więcej

Zamówienie zakupu

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego u dostawcy i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie zakupu może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie reazlizacji zamównia, status może zostać zmieniony na „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień zakupu.

Czytaj więcej

Zamówienie klienta

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego przez klienta i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie klienta może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie realizacji zamówienia, status może zostać zmieniony na „zatrzymane”, „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień klienta.

Czytaj więcej

Zakład

Zakład odgrywa jedną z głównym ról w logistyce i sprzedaży. Gdy tworzymy, przetwarzamy, produkujemy lub transportujemy jakąś pozycję system automatycznie próbuje określić powiązany zakład z danych podstawowych. Bez określonego zakładu zakończenie dowolnego procesu z daną pozycją nie jest możliwe.

Czytaj więcej

Żądanie faktury korygującej

Żądanie faktury korygującej jest dokumentem sprzedażowym używanym przy tworzeniu faktur korygujących. Zanim faktura korygująca zostanie utworzona w systemie, powstaje żądanie faktury korygującej ( z ref. do faktury sprzedażowej), w której definiujemy pozycje przed i po korekcie, wprowadzamy powód utworzenia żądania i dane, które mają zostać poprawione w ramach korekty, a następnie zapisujemy taki dokument. Żądanie faktury korygującej nie generuje żadnych księgowań, dlatego może służyć do weryfikacji żądania korekty zanim […]

Czytaj więcej
 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • Visual Fabriq
 • RGM
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4 Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa