Polityka prywatności

Informacje ogólne

Właścicielem strony internetowej www.bpxglobal.com jest spółka pod firmą: BPX S.A.
siedziba: ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław
KRS: 0000274149, NIP: 8992591361, REGON: 020448682
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość kapitału zakładowego: 17 785 685,00

Niniejsza Polityka prywatności określa warunki korzystania ze strony internetowej www.bpxglobal.com, zasady przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z plików cookies.

Wszelkie prawa do zawartości strony internetowej www.bpxglobal.com są zastrzeżone wyłącznie dla BPX S.A. BPX S.A. nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie treści serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody BPX S.A. W szczególności zabronione jest kopiowanie treści serwisu w całości lub w części, modyfikowanie lub opracowywanie treści serwisu, czy jakiekolwiek ingerowanie w kod źródłowy serwisu.

BPX S.A. zastrzega sobie możliwość wprowadzania na stronie www.bpxglobal.com zmian jej treści, w tym zmian treści noty prawnej, polityki prywatności lub informacji dotyczących przyjętych w BPX S.A. polityk przetwarzania danych osobowych.

BPX S.A nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach www.bpxglobal.com, w newsletterach, webinarach, czy innych treściach udostępnianych przez BPX S.A. za pośrednictwem strony www.bpxglobal.pl. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z treści zawartych na stronie www.bpxglobal.com ponosi wyłącznie użytkownik tej strony.

BPX S.A. nie bierze żadnej odpowiedzialności związanej z ewentualnymi szkodami powstałymi w wyniku korzystania ze strony www.bpxglobal.com i publikowanych na niej treści.

Obowiązek informacyjny RODO

 • Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka BPX S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-137) przy ul. Grodzkiej 9. Z administratorem można kontaktować się poprzez e-mail: ado@bpx.pl, listownie na adres siedziby firmy: ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław.

 • Podstawa prawna, cel i okres przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w jednej lub kilku z następujących przypadków:

– jeżeli zapisałeś się do naszego newslettera lub wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych na podany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane wyłącznie w celu wysyłania do Ciebie informacji dotyczących naszej oferty oraz innych informacji marketingowych. W takich przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO polegających na prowadzeniu działań marketingowych. Twoja subskrypcja newslettera oznacza jednocześnie Twoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowej BPX S.A., zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo możemy poprosić Cię o udzielenie nam zgody na korzystanie przez nas z końcowych urządzeń telekomunikacyjnych, zgodnie z lub art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne, w celu przesyłania Tobie informacji marketingowych w tym trybie. Dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu cofnięcia Twojej zgody na wykorzystywanie Twoich danych w celach marketingowych, a w przypadku subskrypcji naszego newslettera, nie dłużej niż przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z subskrypcji naszego newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne jeśli chcesz zapisać się do newslettera lub chcesz otrzymywać informacje marketingowe dotyczące BPX S.A.,

– jeżeli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub w inny sposób, np. za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, czy w sposób telefoniczny lub osobisty, wówczas Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji i prowadzenia Twojej sprawy, której ta korespondencja lub kontakt dotyczy. Twoje dane osobowe przetwarzamy w tym przypadku na podstawie związanej z realizacją prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do nas w związku z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Twoje dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia sprawy. Podanie nam przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne do tego, żeby umożliwić nam wyjaśnić Twoją sprawę;

– jeżeli odwiedzasz naszą stronę internetową (www.bpxglobal.com) możemy wykorzystywać takie Twoje dane o parametrach połączenia, jak adres IP, czasie połączenia, czy informacje gromadzone za pomocą plików cookies, w celu świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania użytkownikom treści gromadzonych na naszej stronie internetowej. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych jest w tym przypadku niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit, b RODO), w zakresie związanym z udostępnianiem użytkownikom treści zawartych na naszej stronie. Możemy także przetwarzać udostępnione przez Ciebie dane o parametrach połączenia ze stroną, w celu poprawy stosowanych na naszej stronie funkcjonalności i świadczonych za jej pośrednictwem usług oraz w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest w tym przypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników naszej strony internetowej lub ich preferencji;

– gdy otrzymamy Twoje zapytanie w zawiązku z zainteresowaniem naszą ofertą handlową, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach związanych z przygotowaniem i przesłaniem naszej oferty. Podstawą przetwarzania danych jest w tej sytuacji art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, czyli z uwagi na niezbędność przetwarzania danych w celu podjęcia przez nas oczekiwanych przez Ciebie działań przed ewentualnym zawarciem umowy. Dane będziemy przechowywać nie dłużej niż przez czas ważności oferty, w tym w okresie zapoznania się przez Ciebie z ofertą, o ile nie będziemy mieli innej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych (np. gdy zawrzemy z Tobą umowę, uzyskamy Twoją zgodę na przetwarzanie Twoich danych);

– jeżeli zawarłeś z nami umowę, przetwarzamy Twoje dane w celach związanych z zawarciem i prawidłowym wykonaniem tej umowy. Podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dane będą przez nas przechowywane w tym przypadku nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń z tej umowy (w tym roszczeń publicznoprawnych);

– jeżeli zarejestrujesz się na naszej stronie w celu uzyskania dostępu do publikowanych przez nas webinar’ów, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w związku z niezbędnością takiego przetwarzania do wykonania umowy związanej z udostępnieniem webinarów; Twoje dane będziemy przetwarzać w tym przypadku przez okres udostępniania przez nas webinarów (w tym archiwalnych), albo do czasu cofnięcia Twojej zgody, przy czym w razie cofnięcia zgody będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z udostępnianymi Tobie webinarami;

– jeżeli nie mamy innej podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych, ale udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, np. w celach marketingowych lub rekrutacyjnych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu, w jakim je pozyskaliśmy, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych będzie Twoja wyraźna zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam zgody na przetwarzania Twoich danych, jeżeli w czasie cofnięcia zgody nie będziemy mieli innej podstawy do przetwarzania Twoich danych osobowych (np. zawrzemy z Tobą umowę, zasubskrybujesz nasz newsletter itp.);

– w związku z zainteresowaniem zatrudnieniem w naszej firmie, jeżeli przesłałeś do nas Twoje dokumenty rekrutacyjne, będziemy przetwarzać Twoje dane na podstawie art. 221 i nast. ustawy kodeks pracy, w celach przeprowadzenia rekrutacji; Twoje dane będziemy przechowywać do czasu zakończenia rekrutacji, a jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych także w przyszłych rekrutacjach, będziemy przechowywać Twoje dane przez kolejne 10 lat, chyba że cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w tym celu;

– Twoje dane możemy przetwarzać także w celach związanych z realizacją naszych obowiązków prawnych, do realizacji których jesteśmy zobowiązani na postawie stosownych przepisów, w szczególności rachunkowych i podatkowych, do czego jesteśmy uprawnieni stosownie do art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; Twoje dane będą przez nas przetwarzane przez okres wynikający z tych przepisów;

– w celach związanych z realizacją innych prawnie uzasadnionych interesów naszych lub osób trzecich, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, zgodnie z podstawą wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, np. w takich przypadkach jak dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. W takich przypadkach będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

 • Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na naszą rzecz usługi IT, usługi księgowe czy prawne (w tym biegłym rewidentom, czy audytorom), usługi pocztowe lub kurierskie, a także podmioty lub organy uprawnione do wglądu do takich danych na podstawie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe przetwarzane przez nas w celach marketingowych mogą być udostępniane także firmom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe i promocyjne, w tym firmom świadczącym usługi call center.

 • Realizacja praw podmiotowych

RODO przyznaje Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;

– prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

– prawo do sprzeciwu;

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z przysługujących Tobie praw skontaktuj się z nami adres ado@bpx.pl, bądź listownie na adres BPX S.A. ul. Grodzka 9, 50-137 Wrocław.

 • Profilowanie i przekazanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie korzysta z narzędzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym narzędzi umożliwiających profilowanie danych. Administrator może przekazywać przetwarzane dane osobowe do państw trzecich, w szczególności spółce zależnej BPX Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przed ewentualnym przekazaniem danych osobowych podmiotom z państw trzecich, administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia, w tym standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 93 ust. 2 RODO.

Informacje o plikach cookies

Ta strona korzysta z plików cookies, czyli niewielkich plików tekstowych z informacjami o wizycie na naszej stronie, które są zapisywane w komputerze lub urządzeniu odwiedzającego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Plików cookie używamy w celach takich jak:

 • zapamiętanie danych logowania,
 • umożliwienie udostępniania stron w serwisach społecznościowych,
 • pozwolenie użytkownikowi na publikowanie pytań, czy komentarzy,
 • monitorowanie przerw w dostępie do witryny i ochrona przed spamem, czy nadużyciami,
 • pomiar ruchu w witrynie,
 • wyświetlanie reklam i pomiar ich skuteczności,
 • wyświetlanie spersonalizowanych treści, na przykład informacji o produktach związanych z branżą użytkownika.

Pliki cookies zapisujemy, aby lepiej zrozumieć sposób korzystania z naszej strony internetowej. Dane te używane są też do bieżącej obsługi i podniesienia wydajności naszej strony, a także w celach statystycznych.

Można wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą przycisku akceptującego stosowanie przez naszą stronę polików cookies albo wybrać, które pliki cookies mają być dozwolone, dokonując ustawień spośród dostępnych opcji blokowania plików cookies. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies z poziomu przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, czy automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja danej przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej operatora. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika strony mogą być również wykorzystywane przez Google Analytics w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników naszej strony podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stroną.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o adresie IP użytkownika strony.

Zasady korzystania z usługi Newsletter BPX S.A.

 • Korzystanie z usługi Newsletter BPX S.A. jest dobrowolne.
 • Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego do Newslettera.
 • Subskrybent w każdej chwili może usunąć swoje dane poprzez rezygnację z subskrypcji pod adresem bpx@bpx.pl.
 • Reklamacje w kwestiach technicznych związanych z funkcjonowaniem Newslettera można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bpx@bpx.pl
 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • RGM
 • Visual Fabric
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4
 • Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa