SAP Controlling

SAP Controlling (SAP CO)

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki oprogramowaniu SAP do operacyjnego i strategicznego zarządzania.

Nasze rozwiązania zapewniają obsługę procesów poszukiwania informacji, planowania, kierowania, organizowania oraz motywowania, czyli szeroko pojętej kontroli funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rachunek rodzajów kosztów

Rachunek rodzajów kosztów w SAP CO (SAP Kontroling) służy do wyznaczania typów kosztów oraz wydatków. Pozwala na kategoryzowanie kosztów według wymagań i wewnętrznych zasad rachunkowości przedsiębiorstwa. Wyszczególniamy podział na pierwotne rodzaje kosztów oraz wtórne rodzaje kosztów.

Pierwotne rodzaje kosztów – są tworzone w referencji do kont wynikowych przedsiębiorstwa (1:1) i pozwalają na śledzenie na nich przychodów, kosztów i wydatków.

Powyższe rozwiązanie pozwala na integrację rachunkowości zewnętrznej (finansowej) z wewnętrzną (controllingiem) w czasie rzeczywistym.

Wtórne rodzaje kosztów – są tworzone w celu monitorowania wewnętrznych przepływów, np. rozrachunku działań, rozłożenia i rozliczeń.

Korzyści dla Ciebie:

Do najważniejszych korzyści rachunku rodzajów kosztów należą: identyfikacja rodzaju przychodów, kosztów i wydatków oraz umożliwienie integracji FI – CO.

Rachunek MPK oraz zlecenia wewnętrzne

Rachunek miejsc powstawania kosztów pozwala na ustalenie jednostek organizacyjnych generujących koszty w przedsiębiorstwie. Umożliwia również sprawne monitorowanie oraz analizę kosztów ogólnych poniesionych w ramach organizacji.

Rachunek miejsc powstawania kosztów pozwala na planowanie, alokację i rozliczanie kosztów wg potrzeb przedsiębiorstwa

Korzyści dla Ciebie:

Wśród najważniejszych korzyści trzeba wymienić przede wszystkim możliwość identyfikacji kosztów oraz ich przypisania do obszaru, który dany koszt wygenerował.

Zlecenia wewnętrzne są używane do planowania, monitorowania i rozdzielania kosztów.

Monitorują konkretne zadania i przedsięwzięcia realizowane w przedsiębiorstwie w stosunkowo krótkim, z góry określonym przedziale czasowym. Ponadto umożliwiają monitorowanie zarówno kosztów jak i przychodów w organizacji.

Korzyści dla Ciebie:

Zlecenia wewnętrzne pozwalają użytkownikom na identyfikację kosztów poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz pomiar ich rentowności.

Rachunek kosztów procesowych

Rachunek kosztów procesowych jest metodą pomiaru i analizy kosztów pośrednich pozwalającą na identyfikację typów działalności w organizacji i przypisanie kosztów tych działalności razem z zasobami do wszystkich produktów i usług zgodnie z rzeczywistym zużyciem zasobów/surowców każdego z nich.

Przydziela ilości procesu w oparciu o zasoby i kierowników procesu, co pozwala na określenie podziału kosztów bardziej dokładnie wzdłuż łańcucha wartości dodanej,

Pozwala na naliczanie kosztów i rentowności poszczególnych zleceń produkcyjnych, na poszczególnych rynkach, dla poszczególnych klientów.

Korzyści dla Ciebie:

Rachunek kosztów procesowych pozwala na naliczanie kosztów poszczególnych działań w ramach przedsiębiorstwa i alokację tych kosztów do wszystkich zleceń i produktów wg rzeczywistego zużycia.

Controlling kosztów produkcji

Zbiera koszty produkcji wyrobów i usług (a w pewnych przypadkach także przychody z ich sprzedaży) i przyporządkowuje je do księgowości finansowej lub rachunku zyskowności i sprzedaży,

Szacuje koszt powstały podczas dostarczania usługi lub produkcji oraz cenę minimalną po której przyszły produkt mógłby zostać sprzedany,

Pozwala na szerokie raportowanie w takich obszarach jak:

 • planowanie kosztów produktu,
 • rachunek nośników kosztów (np. controling kosztów produktu związany ze zleceniem, okresowy controlling produktu, niematerialne dobra i usługi),
 • kalkulacja rzeczywista/księga materiałowa.

Korzyści dla Ciebie:

 • możliwość wyliczenia kosztów produkcji wyrobów,
 • kontrola kosztów zleceń produkcyjnych,

oraz możliwość wykonania kalkulacji rzeczywistej wyrobu.

Rachunek wyników segmentów rynku

Określa biznesowy rachunek zysków i strat.

Służy do oceny zewnętrznych segmentów rynku podzielonych wg produktów, klientów, jednostek wyróżnionych w ramach przedsiębiorstwa, takich jak jednostki gospodarcze lub działy gospodarcze w odniesieniu do marży zysku lub marży pokrycia,

Wspomaga kierownictwo w podejmowaniu decyzji w zakresie sprzedaży, marketingu, zarządzania produktem i planowania strategicznego.

Korzyści dla Ciebie:

Rachunek wyników segmentów rynku pozwala na sporządzenie zaawansowanych analiz działalności firmy w dowolnym przekroju. Stanowi podstawowe narzędzie do wspomagania decyzji strategicznych.

Rachunek Centrów Zysku

Analizuje części przedsiębiorstwa odpowiedzialne za zysk.

Ustala wyniki jednostek przedsiębiorstwa lub jego podobszarów (wariant kalkulacyjny lub porównawczy rachunku zysków i strat),

Wykazuje wybrane pozycje bilansowe na centrach zysku, co umożliwia z kolei ustalenie wskaźników, takich jak zwrot z inwestycji, przepływ środków pieniężnych, sprzedaż przypadająca na jednego pracownika.

Korzyści dla Ciebie:

Do największych zalet rachunku centrów zysku należy możliwość analizy zysków i strat dla poszczególnych jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w ramach przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami

Porozmawiajmy! Interesują Cię nasze rozwiązania? Nasi eksperci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania.
  Administratorem Twoich danych osobowych jest BPX S.A. (KRS: 0000274149), a szerszą informację o przetwarzaniu danych osobowych przez BPX S.A. możesz znaleźć w Polityce Prywatności.

  • SAP
  • Qlik
  • Infor
  • enova365
  • Teta
  • Visual Fabriq
  • RGM
  • Power BI
  • Semarchy
  • K4 Inphinity
  • Vizlib
  • Tricentis Tosa