Z Archives - BPX

Zlecenia wewnętrzne

Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do planowania, gromadzenia i rozliczania wewnętrznych aktywności oraz zadań. SAP umożliwia monitorowanie zleceń wewnętrznych. Tworzone są do kontrolowania kosztów działań wewnętrznych.

Zarządzanie zapasami

Moduł zarządzania materiałami i zapasami pozawala na organizację magazynów i pozycji magazynowych oraz ich przepływu wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Funkcjonalność zarządzania zapasami wspomaga planowanie procesu zakupowego. Sprawne zarządzanie zapasami skraca czas wprowadzania zamówień, eliminuje duplikaty, ogranicza koszty, błędne dane oraz zapewnia ich spójność. SyteLine pozwala na definiowanie własnych struktur magazynowych, realizowania najważniejszych transakcji magazynowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki ścisłej integracji z pozostałymi modułami funkcjonalnymi (tj. zaopatrzenia, sprzedaży, produkcji, finansów) możliwe jest śledzenie i planowanie wszystkich ruchów materiałowych.

Zarządzanie zabezpieczeniami

System SAP kompleksowo wspiera proces zarządzania zabezpieczeniami. Umożliwia zarządzanie relacjami między obiektami generującymi ekspozycje na różnego rodzaju czynniki ryzyka (obiekt zabezpieczany) a transakcjami pochodnymi (obiekty zabezpieczające). Poza tworzeniem i obsługą wspomnianych relacji (plany zabezpieczeń, poziomy zabezpieczeń, pro- i retrospektywny pomiar efektywności zabezpieczeń) system SAP wspiera Rachunkowość Zabezpieczeń – włącznie z generowaniem wymaganej prawnie dokumentacji.

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością umożliwia monitorowanie przepływów finansowych.To zapewniaja pełny wgląd w przyszłą sytuacje firmy. Funkcjonalność narzędzi pozwala prawidłowo zaplanować przyszłą gotówkę, tak aby w każdym momencie fundusze były optymalnie rozlokowane.

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami jest narzędziem usprawniającym pracę przedsiębiorstw, których wyroby są często projektowane pod specyfikację, bądź indywidualne wymagania klientów. SyteLine daje możliwość budowania nie tylko projektów wykonawczych, ale również tych tworzonych jedynie na potrzeby oferty. Wraz z funkcjonalnością projektowania użytkownik otrzymuje możliwość zbierania kosztów projektów, definiowania zasobów i zadań niezbędnych do ich realizacji, porównywania kosztów planowanych z rzeczywistymi, analizowania odchyleń, śledzenia aktywności w ramach projektu, definiowania własnych typów projektów, określania kamieni milowych projektów oraz integracji projektów wykonanych w SyteLine z projektami w systemie Microsoft Project.

Zarządzanie produkcją dyskretną

Zarządzanie produkcją związaną z wytwarzaniem maszyn, narzędzi, mebli i podobnych produktów o definiowalnej strukturze materiałowej i marszrucie technologicznej. Konfiguracja może obejmować produkcję seryjną, wariantową oraz jednostkową pod zamówienie klienta. Po więcej informacji wejdź na stronę o planowaniu produkcji dyskretnej

Zarządzanie produkcją

Moduł zarządzania produkcją wspiera tworzenie i realizację zleceń oraz operacji produkcyjnych. Daje możliwość śledzenia pracy maszyny, człowieka, zużycia materiałów, kosztów, poziomu złomu, produkcji w toku, wyrobów gotowych, raportowania pracy ludzkiej, a także tworzenia zleceń produkcyjnych w powiązaniu z konkretnym zamówieniem klienta.

Zarządzanie polityką kredytową

Rozwiązanie pozwalające na prowadzenie centralnej polityki kredytowej oraz kontroli kredytowej względem odbiorców. Dane, dotyczące limitu oraz ryzyka kredytowego (wewnętrzne, pochodzące z SAP oraz zewnętrzne, pochodzące z agencji scoringowych) pozwalają na ręczne lub automatyczne ustalenie wiarygodności oraz wysokości limitu kredytowego.

Zarządzanie należnościami spornymi

SAP DM stosuje się w przypadku przetwarzania roszczeń spornych w rozrachunkach. Dzięki ewidencji wszystkich zdarzeń związanych z daną sytuacją sporną możliwa jest jej bieżąca kontrola aż do zakończenia procesu.

Zarządzanie kredytem odbiorcy/sprawdzanie limitu kredytowego odbiorcy

Zarządzanie kredytem odbiorcy pozwala nałożyć na odbiorcę limit kredytowy, do wysokości którego klient może składać zamówienia. W trakcie współpracy w systemie jest możliwość weryfikacji poziomu kredytu oraz w przypadku przekroczenia limitu kredytowego zablokowania realizacji dalszych zleceń dopóki zadłużenie nie zostanie przez klienta spłacone.

Zarządzanie komunikacją z bankami

Rozwiązanie pozwalające monitorować proces płatności od momentu przeprowadzenia płatności w systemie SAP do momentu przetworzenia przez bank. Standardową funkcją rozwiązania SAP BCM jest tworzenie różnego rodzaju ścieżek akceptacyjnych dla procesu płatniczego realizowanego w systemie SAP. Dodatkowo SAP BCM umożliwia grupowanie płatności według różnych cech i predefiniowanych kryteriów – tak by ilość płatności i koszty związane z ich realizacją były jak najmniejsze.

Zapotrzebowanie zakupu

Zgłoszenie do działu zakupów potrzeby nabycia określonej ilości towarów lub usług od zewnętrznych dostawców. W SyteLine zapotrzebowania zakupu mogą być generowane ręcznie, automatycznie z konkretnego zlecenia produkcyjnego lub z wykorzystaniem narzędzia MRP. Zapotrzebowania zakupu można w łatwy, automatyczny sposób przekształcić w zamówienie zakupu, bez konieczności wpisywania tych samych danych kolejny raz.

Zamówienie zakupu

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego u dostawcy i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie zakupu może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie reazlizacji zamównia, status może zostać zmieniony na „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień zakupu.

Zamówienie klienta

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego przez klienta i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie klienta może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie realizacji zamówienia, status może zostać zmieniony na „zatrzymane”, „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień klienta.

Zakład

Zakład odgrywa jedną z głównym ról w logistyce i sprzedaży. Gdy tworzymy, przetwarzamy, produkujemy lub transportujemy jakąś pozycję system automatycznie próbuje określić powiązany zakład z danych podstawowych. Bez określonego zakładu zakończenie dowolnego procesu z daną pozycją nie jest możliwe.

Żądanie faktury korygującej

Żądanie faktury korygującej jest dokumentem sprzedażowym używanym przy tworzeniu faktur korygujących. Zanim faktura korygująca zostanie utworzona w systemie, powstaje żądanie faktury korygującej ( z ref. do faktury sprzedażowej), w której definiujemy pozycje przed i po korekcie, wprowadzamy powód utworzenia żądania i dane, które mają zostać poprawione w ramach korekty, a następnie zapisujemy taki dokument. Żądanie faktury korygującej nie generuje żadnych księgowań, dlatego może służyć do weryfikacji żądania korekty zanim faktura korygująca zostanie utworzona. Dopóki osoba odpowiedzialna nie zatwierdzi żądania faktury korygującej do dalszego przetwarzania, może zostać zablokowana do fakturowania i dopiero po zdjęciu blokady jest możliwość utworzenia faktury korygującej wraz z odpowiednimi księgowaniami.