S Archives - BPX

Szkolenie QlikView 

Usługi szkoleniowe pozwalające na szybsze wdrażanie zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Wyróżnia się trzy rodzaje szkolenia QlikView:

  • nauka tworzenia interfejsów użytkownika, czyli tzw. design,
  • nauka modelowania danych, czyli szkolenie dla deweloperów,
  • oraz nauka administrowania systemów.

Szkolenie dla designerów obejmuje naukę efektywnej eksploracji danych, tworzenie interfejsu przyjaznego użytkownikowi, zarówno pod względem wyglądu jak i też intuicyjności w obsłudze. Szkolenie dla deweloperów dotyczy nauki sposobu modelowania danych, optymalizacji ich pozyskiwania oraz przydatnych funkcji do uzyskania odpowiedniego zbioru danych. Nauka administrowania systemów obejmuje instalacje i obsługę serwera, publisher’a, podział dostępów do danych i aplikacji itp.

Substytucja

Funkcjonalność w systemie SAP ERP pozwalająca na automatyczne uzupełnienie danych (np. danych podstawowych lub dokumentu) na podstawie wpisów w innych polach danych podstawowych lub dokumentu.

Sterowanie kopiowaniem

Sterowanie kopiowaniem umożliwia utworzenie poszczególnych rodzajów dokumentów (dokumenty sprzedażowe, dostawy, faktury) w referencji do innych. Konfiguracja sterowania kopiowaniem przyspiesza wypełnianie dokumentów, gdyż automatycznie uzupełnia odpowiednio wcześniej skonfigurowane pola.

Środki trwałe w FI

Obszar SAP FI, w którym dokonywana jest ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z aktywami trwałymi. Obejmuje księgowania zakupu i sprzedaży aktywów trwałych, likwidacji, amortyzacji.

Sprawdzenie dostępności towarów

Kontrola dostępności materiału może zostać zdefiniowana w różnych dokumentach, np. na poziomie zlecenia sprzedaży czy dostawy.Zakres kontroli dostępności może uwzględniać zapasy, przyjęcia, wydania, planowaną produkcję oraz czas uzupełniania zapasu. Kontrola dostępności przebiega na poziomie zakładu, ale może uwzględniać również kontrolę składów.

SLA

SLA (Service Level Agreement) – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) jest umową zawierającą gwarancję dla firmy usługobiorczej, że usługodawca będzie wykonywał prace w oparciu o ustalony poziom jakości (np. czas reakcji na zgłaszane incydenty). W ramach świadczonej umowy dokonywane są uzgodnienia dotyczące minimalnego poziomu świadczonych usług, monitorowanie realizacji, raportowanie oraz przegląd osiąganych wyników.

Skarbiec i zarządzanie ryzykiem

SAP TR jest modułem wspierającym zarządzanie instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa.Dostarcza on narzędzia do optymalnego zarządzania płynnością oraz ryzykiem finansowym – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowymi elementami tego pakietu są:

  • Analizator Ryzyka Rynkowego,
  • Analizator Ryzyka Kredytowego,
  • Zarządzanie Zabezpieczeniami,
  • Analizator Portfela,
  • Menedżer Transakcji.

SIB

Seeing Is Believing czyli wstępny projekt/aplikacja tworzona w krótkim okresie czasu na ograniczonej liczbie danych. SIB ma na celu wykazanie potęgi QlikView, jego funkcjonalności i unikalności w stosunku do innych narzędzi BI. Przedstawiany klientowi w celu sprzedaży głównego produktu, którym to jest zaawansowana aplikacja pokrywająca obszar wszystkich niezbędnych danych do raportowania.

Shop Trak

Oprogramowanie wspomagające rejestrowanie pracy człowieka w obszarze produkcyjnym przedsiębiorstwa. Zaprojektowane do obsługi ekranów dotykowych. Zaraportowane prace zostają przesłane w czasie rzeczywistym do SyteLine. Shop Trak obsługuje zmianowość, a na podstawie czasu pracy człowieka określa czas pracy maszyny. Zbiera dane w oparciu o różne stawki wynagrodzenia dla różnych ośrodków pracy. Profile pracowników są elastycznie konfigurowalne.

Set analysis

Składnia służąca do ograniczania zbioru danych w wyrażeniu. Pozwala nam również na ograniczenie użytkownikowi filtracji. Dzięki tej funkcjonalności, która pojawiła się w QlikView w 2008 wraz z wersją 8.5 znacznie ułatwiała pracę deweloperów na wykresach. Set analysis jest składnią, którą można używać tylko na wykresach, w skrypcie jest to niedozwolone, ale w niektórych przypadkach można również osiągnąć analogiczny efekt za pomocą innych operacji.

SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro. W jego obrębie przedsiębiorcy, obywatele, oraz inne podmioty i instytucje mogą dokonywać płatności bezgotówkowe w walucie euro w krajach Unii Europejskiej. Rozliczenia SEPA są realizowane standardowo w przeciągu jednego dnia roboczego.

Segmenty

Jednostka organizacyjna w Nowej Księdze Głównej. Wykorzystywane do raportowania przychodów i kosztów. Cele raportowania segmentowego to: zapewnienie wglądu do różnych rodzajów aktywności gospodarczej, kiedy zakres działalności przedsiębiorstwa jest różnorodny oraz dostarczanie informacji na temat ogólnej kondycji finansowej jednostki gospodarczej.

Section Access

Mechanizm służący do podzielenia praw dostępu do aplikacji. Dzięki niemu zyskujemy ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz ograniczenie danych, które uprawnieni użytkownicy mogą widzieć i co mogą z nimi zrobić. Występują 2 poziomy dostępności: administrator i użytkownik. Administrator determinuje prawa jakie dany użytkownik będzie posiadał, tzn. czy będzie mógł modyfikować plik, czy będzie miał wgląd do danego arkusza aplikacji, czy będzie widział wszystkie dane czy ograniczone, itp. Section Access generuję się w skrypcie, najczęściej w ukrytej zakładce chronionej hasłem. Wczytywany jest jak normalna tabela. Znajdują się w niej minimum 2 pola, z których „Access” czyli dostęp(USER lub ADMIN) jest obowiązkowy oraz nazwa użytkownika, hasło, licencja, domena itd. do wyboru. Oczywiście większą ochronę zapewni większa ilość pól w tabeli dostępu.

SAP VAT

SAP jako program księgowy umożliwia ewidencję podatków. Nie tylko w module finansowym, ale również w SD i MM. Po zaksięgowaniu podatków jest możliwość ich wyciągania z systemu i raportowania do instytucji finansowych np. Urząd Skarbowy.

SAP FI

SAP FI to moduł SAP umożliwiający prowadzenie księgowań na kontach Księgi Głównej. Moduł łączy wszytsie inne moduły działające w SAPie: Gospodarkę materiałową, Sprzedaż i dystrybuję, Planowanie produkcji. SAP FI to podstawowy moduł systemu. Umożliwa ewidencję zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie, generowanie automatycznych księgowań, wywoływanie raportów i sprawozdań na cele zewnętrzne i wewnętrzne.