R Archives - BPX

Rynek walutowy

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu:

  • FX Spot,
  • FX Forward,
  • FX Swap.

Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).

Rynek pieniężny

W ramach rynku pieniężnego zawierane są transakcje, dotyczące najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Należą do nich: depozyty na stałą i zmienną stopę procentową, kredyty i pożyczki, linie kredytowe oraz papiery komercyjne. System SAP umożliwia pełną obsługę procesów związanych z instrumentami rynku pieniężnego – od ich utworzenia, przez rozliczenie, zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem okresu (wycena walutowa / kalkulacja odsetek należnych na dzień bilansowy).

Rozliczenie okresowe

Dokonywane podczas zamykania okresu w controllingu w celu dalszej alokacji kosztów pochodzących z MPK na inne obiekty controllingowe.

Rodzaje warunków cenowych (warunki cenowe)

SAP SD każdy warunek cenowy (cena, rabat, dopłata, podatek itp.) jest odrębnie zdefiniowany oraz zawiera niezbędne informacje szczegółowe.

Rodzaj kosztów wtórnych

Wyszczególnione w controllingu, jako te, które wskazują na koszty generowane wewnątrz organizacji. Pozwalają na odzwierciedlenie kosztów generowanych pomiędzy obiektami controllingowymi. Nie znajdują swojego odzwierciedlenia w finansach.

Rodzaj kosztów pierwotnych

Wskazuje na rodzaj kosztów pochodzących spoza organizacji. Koszty pierwotne odpowiadają kontom Księgi Głównej. Rodzaj kosztów wykorzystywany jest do rozliczeń kosztów controllingu stanowiąc punkt integracji modułów SAP FI oraz SAP CO.

Rodzaj dokumentu

Szczególny typ dokumentu, który jest wykorzystywany do wprowadzania do systemu SAP różnego rodzaju informacji. Osoby rodzaj dokumentu jest tworzony dla dostawców, odbiorców, materiałów, aktywów trwałych, poleceń księgowań na kontach Księgi Głównej.

RMA

Proces polegający nazgłoszeniu niepoprawności działania produktu nabytego u sprzedawcy/ producenta. Związany w zależności od ustaleń z wymianą produktu, zwrotem poniesionych kosztów, bądź naprawą objętych okresem gwarancyjnym. W SyteLine istnieje osobny moduł wspierający podstawowe procesy związane z obsługą reklamacji w powiązaniu z pozostałymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

RFQ

RFQ (Request for Quotation) to moduł dodatkowy Infor SyteLine pozwalający na systemowe tworzenie zapytań ofertowych do dostawców. Rozwiązanie takie daje możliwość tworzenia kompletnego procesu począwszy od zapytania ofertowego do wyboru najlepszego dostawcy. RFQ jest ogromnym wsparciem dla całego procesu zakupowego, pozwala na jego kontrolę, szybszą i efektywniejszą obsługę oraz obniżanie kosztów. Swoją funkcjonalnością obejmuje ponadto: dołączanie dokumentów elektronicznych do zapytań, ustalanie wielu progów cen i ilości sprzedaży, predefiniowane list dostawców, dystrybucję wielokrotnego zapytania ofertowego, tworzenie jednorazowych zapytań do dostawców, masowe generowanie zapytań w celu zaktualizowania cen.

Raport

Raport w SyteLine to inaczej wydruk. Wydruk w systemie jest to zwykle potwierdzenie transakcji, dokument magazynowy/zewnętrzny, faktura, oferta i tym podobne. Każdy wydruk może zostać wygenerowany w różnych formatach, a następnie zapisany bądź wydrukowany. Formularze pozwalające na wygenerowanie raportu umożliwiają zawężenie danych i informacji, które powinny się na nim znaleźć.