Encyclopedia Archive - Strona 2 z 4 - BPX

SEPA

Jednolity Obszar Płatności w Euro. W jego obrębie przedsiębiorcy, obywatele, oraz inne podmioty i instytucje mogą dokonywać płatności bezgotówkowe w walucie euro w krajach Unii Europejskiej. Rozliczenia SEPA są realizowane standardowo w przeciągu jednego dnia roboczego.

Segmenty

Jednostka organizacyjna w Nowej Księdze Głównej. Wykorzystywane do raportowania przychodów i kosztów. Cele raportowania segmentowego to: zapewnienie wglądu do różnych rodzajów aktywności gospodarczej, kiedy zakres działalności przedsiębiorstwa jest różnorodny oraz dostarczanie informacji na temat ogólnej kondycji finansowej jednostki gospodarczej.

Section Access

Mechanizm służący do podzielenia praw dostępu do aplikacji. Dzięki niemu zyskujemy ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz ograniczenie danych, które uprawnieni użytkownicy mogą widzieć i co mogą z nimi zrobić. Występują 2 poziomy dostępności: administrator i użytkownik. Administrator determinuje prawa jakie dany użytkownik będzie posiadał, tzn. czy będzie mógł modyfikować plik, czy będzie miał wgląd do danego arkusza aplikacji, czy będzie widział wszystkie dane czy ograniczone, itp. Section Access generuję się w skrypcie, najczęściej w ukrytej zakładce chronionej hasłem. Wczytywany jest jak normalna tabela. Znajdują się w niej minimum 2 pola, z których „Access” czyli dostęp(USER lub ADMIN) jest obowiązkowy oraz nazwa użytkownika, hasło, licencja, domena itd. do wyboru. Oczywiście większą ochronę zapewni większa ilość pól w tabeli dostępu.

SAP VAT

SAP jako program księgowy umożliwia ewidencję podatków. Nie tylko w module finansowym, ale również w SD i MM. Po zaksięgowaniu podatków jest możliwość ich wyciągania z systemu i raportowania do instytucji finansowych np. Urząd Skarbowy.

SAP FI

SAP FI to moduł SAP umożliwiający prowadzenie księgowań na kontach Księgi Głównej. Moduł łączy wszytsie inne moduły działające w SAPie: Gospodarkę materiałową, Sprzedaż i dystrybuję, Planowanie produkcji. SAP FI to podstawowy moduł systemu. Umożliwa ewidencję zdarzeń gospodarczych mających miejsce w przedsiębiorstwie, generowanie automatycznych księgowań, wywoływanie raportów i sprawozdań na cele zewnętrzne i wewnętrzne.

Rynek walutowy

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu:

  • FX Spot,
  • FX Forward,
  • FX Swap.

Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).

Rynek pieniężny

W ramach rynku pieniężnego zawierane są transakcje, dotyczące najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Należą do nich: depozyty na stałą i zmienną stopę procentową, kredyty i pożyczki, linie kredytowe oraz papiery komercyjne. System SAP umożliwia pełną obsługę procesów związanych z instrumentami rynku pieniężnego – od ich utworzenia, przez rozliczenie, zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem okresu (wycena walutowa / kalkulacja odsetek należnych na dzień bilansowy).

Rozliczenie okresowe

Dokonywane podczas zamykania okresu w controllingu w celu dalszej alokacji kosztów pochodzących z MPK na inne obiekty controllingowe.

Rodzaje warunków cenowych (warunki cenowe)

SAP SD każdy warunek cenowy (cena, rabat, dopłata, podatek itp.) jest odrębnie zdefiniowany oraz zawiera niezbędne informacje szczegółowe.

Rodzaj kosztów wtórnych

Wyszczególnione w controllingu, jako te, które wskazują na koszty generowane wewnątrz organizacji. Pozwalają na odzwierciedlenie kosztów generowanych pomiędzy obiektami controllingowymi. Nie znajdują swojego odzwierciedlenia w finansach.

Rodzaj kosztów pierwotnych

Wskazuje na rodzaj kosztów pochodzących spoza organizacji. Koszty pierwotne odpowiadają kontom Księgi Głównej. Rodzaj kosztów wykorzystywany jest do rozliczeń kosztów controllingu stanowiąc punkt integracji modułów SAP FI oraz SAP CO.

Rodzaj dokumentu

Szczególny typ dokumentu, który jest wykorzystywany do wprowadzania do systemu SAP różnego rodzaju informacji. Osoby rodzaj dokumentu jest tworzony dla dostawców, odbiorców, materiałów, aktywów trwałych, poleceń księgowań na kontach Księgi Głównej.

RMA

Proces polegający nazgłoszeniu niepoprawności działania produktu nabytego u sprzedawcy/ producenta. Związany w zależności od ustaleń z wymianą produktu, zwrotem poniesionych kosztów, bądź naprawą objętych okresem gwarancyjnym. W SyteLine istnieje osobny moduł wspierający podstawowe procesy związane z obsługą reklamacji w powiązaniu z pozostałymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie.

RFQ

RFQ (Request for Quotation) to moduł dodatkowy Infor SyteLine pozwalający na systemowe tworzenie zapytań ofertowych do dostawców. Rozwiązanie takie daje możliwość tworzenia kompletnego procesu począwszy od zapytania ofertowego do wyboru najlepszego dostawcy. RFQ jest ogromnym wsparciem dla całego procesu zakupowego, pozwala na jego kontrolę, szybszą i efektywniejszą obsługę oraz obniżanie kosztów. Swoją funkcjonalnością obejmuje ponadto: dołączanie dokumentów elektronicznych do zapytań, ustalanie wielu progów cen i ilości sprzedaży, predefiniowane list dostawców, dystrybucję wielokrotnego zapytania ofertowego, tworzenie jednorazowych zapytań do dostawców, masowe generowanie zapytań w celu zaktualizowania cen.

Raport

Raport w SyteLine to inaczej wydruk. Wydruk w systemie jest to zwykle potwierdzenie transakcji, dokument magazynowy/zewnętrzny, faktura, oferta i tym podobne. Każdy wydruk może zostać wygenerowany w różnych formatach, a następnie zapisany bądź wydrukowany. Formularze pozwalające na wygenerowanie raportu umożliwiają zawężenie danych i informacji, które powinny się na nim znaleźć.

QlikView

Oprogramowanie BI stworzone przez firmę QlikTech w 1996 roku. Niesamowicie intuicyjne narzędzie wspomagające najtrudniejsze decyzje użytkowników. Dzięki niej wiele firm zwiększyło swoją konkurencyjność na rynku. Wyróżnia go to, że integruje różne źródła danych i raportuje je w jednym miejscu. Ponadto wszystkie dane są ładowane do pamięci RAM, gdzie następuje ich przetwarzanie i sumowanie. Pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od wszystkich dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego przez nośnik . Dzięki temu charakteryzuje go niesamowita szybkość działania. Ładowane dane ulegają silnej kompresji w wyniku czego rozmiar danych redukuję się do 5-10% w stosunku do danych źródłowych. 3 słowa które najlepiej opisują QlikView to optymalizacja, integracja i wizualizacja.

QlikTech

Firma założona w Szwecji w 1993 roku przez Björna Berga oraz Staffana Gestreliusa. Ci panowie chcieli stworzyć aplikacje naśladująca pracę ludzkiego mózgu. Wynikiem ich pracy był QuikView.  Nazwa pochodzi od słów Quality, Understanding, Interaction i Knowledge. W 1996 roku nazwa została zmieniona na QlikView gdzie L oznacza Learning. Nazwa miała też podkreślać zdolność do szczegółowej analizy danych za pomocą zaledwie jednego kliknięcia. Obecna siedziba firmy znajduję się w USA w Radnor, Pensylwania, a na jej czele stoi Lars Björk. Firma wspiera już 33 000 klientów w 100 krajach na całym świecie w podejmowaniu najważniejszych decyzji. Do jej produktów należą QlikView Server, QlikView Desktop, QlikView Connector, QlikView Workbench, QlikSense, GeoQlik i inne. Niedawno nazwa została skrócona do Qlik.

QCS Supplier

QCS Supplier – Kontrola Jakości Dostaw

Proces zarządzania dostawcami nigdy się nie kończy. Rozpoczyna się od analizy ofert poszczególnych dostawców, a następnie przez proces ich wyboru i akceptacji. QCS pozwala na śledzenie jakości dostawców i ich produktów oraz definiowanie własnych systemów kontroli jakości dostawców.

W ramach QCS Supplier użytkownik otrzymuje możliwość: zarządzania materiałami, alertami bezpieczeństwa, wydrukiem etykiet, transferami wadliwych materiałów do magazynów kontroli jakości. QCS Supplier umożliwia: automatyczną kalkulację poziomu jakości dostaw i dostawców na podstawie wcześniej zdefiniowanych kryteriów, zarządzanie reklamacjami od dostawców, raportowanie dotyczące jakości dostawców oraz przeprowadzanie inspekcji odbioru.

QCS InProcess

QCS InProcess – Kontrola Jakości Produkcji

Zapewnienie jakości podczas procesu produkcyjnego bywa często skomplikowanym procesem. Procesy produkcyjne wymagają obsługi wielu operacji kontrolnych, przechwytywania różnego rodzaju wyników kontroli jakości, śledzenia wad oraz pozycji wymagających przeróbek i napraw. QSC In-Process wspiera wszystkie te elementy w powiązaniu z całym systemem ERP. Jest zatem spójną częścią zleceń i operacji produkcyjnych. Wadliwa pozycja może zostać oznaczona jako uszkodzona, a system śledzi jej koszty. QCS In-Process pozwala również na obsługę dokumentów związanych z zapewnieniem jakości.

W skład modułu QCS In-Process wchodzą:

  • inspekcje zleceń produkcyjnych,
  • śledzenie numerów seryjnych,
  • śledzenie kosztów odpadów.

QCS Customer

QCS Customer – Kontrola Jakości Obsługa Klienta

Klienci wymuszają prowadzenie kartoteki wszystkich produktów, aby mieć pewność, że zaprojektowany, a następnie wyprodukowany indeks wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Moduł pozwala ulepszyć proces kontroli jakości wyrobów poprzez zdefiniowanie kategorii produktów, które wymagają potwierdzenia jakościowego, daje także pewność, że wybrane produkty trafią do kontroli jeszcze przed wysyłką do klienta. QCS Customer umożliwia: pełną inspekcję wysyłek, obsługę reklamacji klienta, rejestrację skarg/uwag/wniosków klienta.

Punkt wysyłkowy

Jednostka organizacyjna w systemie, która jest odpowiedzialna za typ transportu, wymagane materiały do wysyłki i środki transportu. Dla przykładu możliwymi punktami wysyłkowymi może być stacja kolejowa zakładu lub magazyn.

Przetwarzanie w tle

Pozwala na zautomatyzowanie rutynowych zadań oraz optymalizację wykorzystania możliwości system SAP ERP. Dzięki przetwarzaniu w tle system jest mniej obciążony niż w przypadku korzystania z okien dialogowych. Pozwala to na przyspieszenie pracy oraz lepszą jej organizację.

Protokół niekompletności (niekompletność danych)

W dokumentach SD dostępny jest protokół niekompletności, dzięki któremu użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie dane są wymagane a nie zostały jeszcze wprowadzone. Protokół niekompletności pozwala na przedostanie się do odpowiedniego pola, które powinno zostać uzupełnione, aby dokument został zapisany poprawnie.

Prospekt

Potencjalny klient, który jeszcze nigdy nie złożył zamówienia zakupu na oferowany produkt, ale istnieje możliwość, że dokona tego w przyszłości.

Procedura cenowa

Procedura cenowa zawiera informacje o możliwych rodzajach warunków cenowych, kolejności ich obliczania, obowiązkowości, regułach obliczeniowych i wyszukiwaniu konta.

Podatek (ustalanie podatku)

Na zleceniu sprzedażowym i fakturze uwzględniamy podatek dla sprzedawanego materiału. System kalkuluje podatek automatycznie na podstawie klasyfikacji podatkowej klienta, klasyfikacji podatkowej materiału, kraju nadania oraz kraju docelowego.

Płatności automatyczne

Program płatności automatycznych pozwala na automatyczne generowanie przelewów za faktury kosztowe dla dostawców.

Planowanie stawek działań na MPK

Element procesu związanego z alokacją kosztów z wykorzystaniem rodzajów działań. Ewidencja tych działań odbywa się z wykorzystaniem stawek, które wcześniej muszą zostać zaplanowane oraz wprowadzone do systemu.

Planowanie produkcji APS

SyteLine APS to aplikacja służąca do zaawansowanego planowania i harmonogramowania. Dzięki niej zamówienia klientów mogą być wykonywane zawsze na czas, a rzeczywisty termin dostawy jest możliwy do określenia już w momencie przyjęcia zamówienia.APS opiera się o trzy główne funkcjonalności: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań. Aplikacja charakteryzuje się wielozadaniowością oraz tworzy plany materiałów i zasobów w jednym zintegrowanym kroku, który kieruje całą strukturą produkcyjną oraz każdym zamówieniem.

Plan kont

Lista wszystkich kont Księgi Głównej używanych w systemie przez jednostkę gospodarczą. Każde konto ma numer, opis, informację o typie konta (wynikowe bądź bilansowe) oraz wariant statusu pola, który determinuje informacje możliwe od uzupełnienia podczas tworzenia konta KG.

Papiery Wartościowe

Papiery wartościowe to grupa instrumentów o dość skomplikowanej strukturze. Są to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez kraje w celu uzyskania alternatywnego względem banków finansowania. System SAP wspiera różnego rodzaju papiery wartościowe – obligacje (zero-, stało- i zmiennokuponowe), akcje, udziały, warranty i inne.

Określanie (ustalanie) materiału

Istnieje możliwość ustawienia automatycznej podmiany numeru materiału klienta na numer SAPowy. Jest to wykorzystywane np. przy kampaniach reklamowych, zamawianiu przez klienta materiałów po jego numerach wewnętrznych lub EANach.

Oferta

Oferta w systemie to miejsce, w którym istnieje możliwość zdefiniowania oferty handlowej złożonej klientowi. Oferta zawiera nagłówek – dane podstawowe dotyczące klienta, terminu ważności, miejsca dostarczenia, warunków płatności itp. oraz linie – określające oferowane produkty ich ilość i cenę.

Obszar zbytu 

Obszar zbytu definiuje strukturę przedsiębiorstwa w części SD.Obszar zbytu składa się z trzech informacji: Działu sprzedaży, Kanału dystrybucji oraz Dziedziny.

Obszar wyników

Jest to najwyższy poziom raportowania w controllingu. Wykorzystywany jest do strukturalizowania i segmentacji rynku. Na tym poziomie analizuje się wartości pochodzące z rachunku wyników segmentów rynku (CO-PA).

Obszar rachunku kosztów

Wyodrębniony obszar (np. geograficznie) z obszaru wyników wykorzystywany na potrzeby rachunkowości wewnętrznej. Służący do zebrania wszystkich ustawień definiujących podejście do analiz wewnętrznych. W strukturze organizacyjnej SAP podlegają mu jednostki gospodarcze, które w ramach jednego obszaru wyników muszą posługiwać się tym samym planem kont.