Polityka Rachunkowości

Wszystkie sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały sporządzone przy założeniu, że jednostki powiązane będą kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że nie zamierzają, ani nie są zmuszone zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.

Zgodnie z wiedzą Zarządu Jednostki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez którąkolwiek z jednostek powiązanych.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupa Kapitałowa sporządza w wariancie porównawczym. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany metodą pośrednią. Grupa Kapitałowa sporządza zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty. Wynik finansowy Grupy Kapitałowej za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń społecznych i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych. Poszczególne składniki aktywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny lub koszty z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania z kolei wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • Visual Fabriq
 • RGM
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4 Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa