Komunikat

2023-10-06

 

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

BPX S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

MILESTONE DOM WDROŻENIOWY SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

 

Zarząd BPX S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (ul. Powstańców Śląskich 28-30, 53-333 Wrocław) (dalej: „Spółka”), po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia BPX S.A.  („Spółka Przejmująca”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274149, NIP: 8992591361, kapitał zakładowy w kwocie 17.785.685,00 zł opłacony w całości,

z Milestone Dom Wdrożeniowy spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”) (ul. Tęczowa13, 53-601 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000520459, NIP: 8992755130, kapitał zakładowy w kwocie 105.000,00 zł opłacony w całości.

Połączenie spółek zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 KSH, tj. przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej. Połączenie spółek następuje w ramach uproszczonej procedury połączeniowej polegającej na przejęciu jednoosobowej spółki zależnej (Spółka Przejmowana), w której Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów. W wyniku połączenia spółek, wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej. Po połączeniu Spółka Przejmująca prowadzić będzie działalność gospodarczą pod obecną firmą BPX S.A.

Plan połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-3 KSH zostały opublikowane przez Spółkę dnia 06 października 2023 r. na stronie internetowej Spółki www. https://www.bpxglobal.com.  Spółka nieprzerwanie do dnia 16.11.2023 r. (dzień, na który zwołane jest Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Milestone Dom Wdrożeniowy sp. z  o.o.), na stronie internetowej bezpłatnie udostępnia do wiadomości wspólników dokumenty w wersji elektronicznej:

 • Plan połączenia wraz z załącznikami,
 • sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania.

                                                                                                                     

Prezes Zarządu BPX S.A. Bogusław Cieślak

 

 • SAP
 • Qlik
 • Infor
 • enova365
 • Teta
 • Visual Fabriq
 • RGM
 • Power BI
 • Semarchy
 • K4 Inphinity
 • Vizlib
 • Tricentis Tosa