DOMEX-BUD DEVELOPMENT SA rejestracja umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego - BPX

Raport Bieżący nr 12/2014

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu dnia 27 stycznia 2014 roku wpisu o umorzeniu 879.000 szt. akcji własnych serii A, obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000zł oraz zmianie §5 Statutu Spółki.

W związku z powyższym, na dzień 27 stycznia 2014 roku, kapitał zakładowy DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 3.562.537,00 zł i dzieli się na:

– 3.150.000 akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda,

– 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda,

– 52.537 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda.

Łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. wynosi 3 562 537.

W załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą nr 05/11/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2013 roku.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Więcej na: http://biznes.pap.pl i http://biznes.pap.pl/espi

kom ebi mra

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl