DOMEX-BUD Development SA zwołanie ZWZA - BPX

DOMEX-BUD Development SA zwołanie ZWZA

Nr: 5/2009

Zarząd Spółki DOMEX-BUD Development S.A. informuje, że zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r. o godz. 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DOMEX-BUD Development S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Supińskiego 1 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.

6. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.

7. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2008.

8. Rozporządzenie zyskiem za rok obrotowy 2008.

9. Zamknięcie obrad.

Zarząd informuje, iż warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie DOMEX-BUD Development S.A. przy ul. Supińskiego 1 we Wrocławiu do godz. 15:00 w terminie do 23 czerwca 2009 r.

Zgodnie z art. 407 § 1 KSH w siedzibie spółki DOMEX-BUD Development S.A. przy ul. Supińskiego 1 we Wrocławiu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1. Załącznika nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

kom ebi abs/

Depesza pochodzi z pełnej wersji serwisu biznes.pap.pl