Akcjonariat - BPX
L.p. Nazwa akcjonariusza Ilość akcji Wartość nominalna akcji (zł) Udział w kapitale podstawowym (%) Udział w głosach (%)
1 Bogusław Cieślak 13.989.740 1,00 67,24% 67,24%
2 Anna Saczuk 1.258.357 1,00 6,05% 6,05%
3 Marcin Zoga z podmiotem zależnym Housemax Sp. z o.o. 2.316.311 1,00 11,13% 11,13%
4 Pozostali akcjonariusze 3.239.802 1,00 15,57% 15,57%
5 Razem 20.804.210 1,00 100% 100%