Split payment - mechanizm podzielonej płatności - BPX

Mechanizm podzielonej płatności

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, to kolejne międzynarodowe rozwiązanie mające na celu ograniczenie wyłudzania podatku VAT.

Dotychczas rozwiązanie to funkcjonuje m.in.: we Włoszech, Czechach, Turcji i Rumunii. Rządy każdego z tych krajów wprowadziły indywidualne zasady dla mechanizmu podziału płatności.

We Włoszech mechanizm split payment obowiązuje w relacjach prywatnych firm z urzędami publicznymi. Urząd państwowy będący zamawiającym wpłaca kwotę netto na konto dostawcy, ale kwota VAT przekazana jest na specjalne konto instytucji publicznej.

W Czechach mechanizm split payment jest fakultatywny, a decyzję o jego wykorzystaniu podejmuje nabywca. Zapłaty podatku VAT dokonuje nabywca bezpośrednio na konto bankowy odpowiedniego urzędu podatkowego.

W Turcji płatność podatku podzielona jest w określonej proporcji pomiędzy dostawcę i nabywcę

Również Rumunia wprowadza split payment w 2018 roku. Na początku ma on być obowiązkowy dla tych firm, które na koniec stycznia 2018 r. posiadają znaczne zaległości podatkowe. Nabywcy będą zobowiązania do wykonania 2 osobnych płatności na kwotę netto i kwotę VAT.

W Polsce mechanizm split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. Podobnie jak w Czechach mechanizm ten będzie fakultatywny i decyzję o jego zastosowaniu podejmie nabywca. Split payment będzie można zastosować w przypadku transakcji pomiędzy firmami, w których u nabywcy powstaje podatek naliczony podlegający odliczeniu, a płatność ma być uregulowana w PLN.

Główny ciężar obsługi mechanizmu podziału płatności spadnie głównie na banki oraz SKOKi. Zobowiązane będą one do otwarcia i prowadzenia dedykowanych rachunków VAT do każdego rachunku firmowego w PLN swoich klientów w ramach istniejących umów. To również banki będą odpowiedzialne za przeksięgowanie wskazanej w płatności kwoty VAT pomiędzy tymi rachunkiem podstawowym i rachunkiem VAT. Nabywca nie będzie musiał wykonywać osobnych przelewów na kwotę netto i VAT, ale będzie musiał zastosować dedykowany dla Split payment format przelewu, w którym poza standardowymi informacji konieczne będzie wskazanie numeru faktury, numeru NIP dostawcy, kwoty brutto i VAT.

 

Idea działania - Split payment, mechanizm podzielonej płatności,

 

Zachętą do stosowania split payment maja być korzyści podatkowe, m.in.:

 • przyspieszony do 25 dni zwrot VAT na rachunek VAT,
 • brak sankcji VAT i zasady solidarnej odpowiedzialności,
 • zmniejszenie zobowiązania podatkowego w przypadku wcześniejszej zapłaty VAT z rachunku VAT
 • oraz rezygnację ze stosowania podwyższonych odsetek za zaległości w VAT (w przypadku zastosowania split payment do minimum 95% faktur).

Z drugiej strony należy jednak spodziewać się również niekorzystnego wpływu split payment na płynność finansową. Firmy nie będą miały możliwości swobodnego wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT. Dostęp do tych środków będzie ograniczony do wybranych działań:

 • zapłaty za faktury z wykorzystaniem mechanizmu split payment
 • wpłaty VAT do Urzędów Skarbowych
 • zwrotu kwoty VAT (na podstawie faktur korygujących)

Niezbędne będzie również wykonywanie osobnych przelewów dla każdej faktury, co może wpłynąć na koszty obsługi rachunków bankowych.

 

Stosowanie split payment wymaga wprowadzenia pewnych zmian w systemie finansowym. W zależności od modyfikacji narzuconych przez banki i SKOKi, a także aktualnych procesów biznesowych i nowych wymagań wewnętrznych w firmie, konieczne może być wprowadzenie następujących zmian w systemie finansowym:

 • dostosowanie danych podstawowych kont bankowych
 • identyfikacja kontrahenta dla split payment
 • identyfikacja faktury dla split payment
 • dostosowanie formatów dla płatności wychodzących
 • dostosowanie formatów dla wyciągów bankowych
 • modyfikacje w istniejących raportach, w szczególności związanych z płynnością finansową

Jeżeli przygotowujesz się do wprowadzenia mechanizmu split payment i chcesz porozmawiać na temat niezbędnych modyfikacji w systemie SAP, z którymi wiąże się to zagadnienie, zachęcamy do kontaktu z nami pod tel.: 512 003 273

Możesz również wypełnić poniższy formularz lub napisać do nas na split.payment@bpx.pl

 

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Do pobrania >tutaj<