SAP Transakcje Finansowe, Menedżer Transakcji | BPX
Wróć do SAP

SAP Transakcje

Menedżer transakcji pozwala na ewidencję, raportowanie oraz wyceny rynkowe Mark-to-Market transakcji rynku finansowego w następujących grupach:

  • rynek pieniężny (depozyty, kredyty i pożyczki),
  • rynek walutowy (FX Spot, FX Forward, FX Swap),
  • papiery wartościowe (m.in. akcje i udziały, bony skarbowe, obligacje, certyfikaty funduszy inwestycyjnych, prawa poboru, warranty),
  • derywaty notowane na giełdzie (m.in. opcje giełdowe, kontrakty terminowe futures),
  • derywaty OTC (m.in. opcje waniliowe i barierowe, IRS, CIRS, kontrakty FRA, CAP, FLOOR).

Korzyści dla Ciebie:

Główną korzyścią wynikającą z wdrożenia rozwiązań SAP Treasury and Risk Managment (SAP TRM) jest możliwość prowadzenia kompletnej ewidencji finansowo – księgowej wszystkich wykorzystywanych rodzajów instrumentów finansowych. Rozwiązanie SAP w zintegrowany i przejrzysty sposób pozwala z jednej strony odwzorować kompletne procesy biznesowe – poczynając od Front- przez Middle- aż po Back Office i księgowość. Zaś z drugiej strony, dzięki analizatorom ryzyka, umożliwia aktywne zarządzanie ekspozycją na różne rodzaje ryzyka. Analiza wartości bieżącej netto (NPV), analiza wartości zagrożonej (VaR), analizay scenariuszowe „What-if”, benchmark własnych portfeli – to główne funkcje oferowane przez zestaw analizatorów ryzyka.

Polecamy wszystkim tym, którzy liczą się z pieniądzem i lubią znać jego bieżącą wartość!

Rynek pieniężny

W ramach rynku pieniężnego zawierane są transakcje, dotyczące najbardziej popularnych instrumentów finansowych. Należą do nich: depozyty na stałą i zmienną stopę procentową, kredyty i pożyczki, linie kredytowe oraz papiery komercyjne. System SAP umożliwia pełną obsługę procesów związanych z instrumentami rynku pieniężnego – od ich utworzenia, przez rozliczenie, zaksięgowanie i wykonanie niezbędnych czynności związanych z zamknięciem okresu (wycena walutowa / kalkulacja odsetek należnych na dzień bilansowy)

Waluty

W zakresie rynku walutowego, system SAP oferuje pełną obsługę transakcji typu: FX Spot, FX Forward, FX Swap. Analogicznie jak w przypadku instrumentów rynku pieniężnego, system SAP wspiera kompletne procesy obsługi wymienionych rodzajów transakcji – włącznie z wyceną walutową transakcji FX Forward (opartą na wprowadzanych kursach terminowych, kursach spot w dniu wyceny, lub kursach interpolowanych).

Derywaty

Instrumenty pochodne to grupa instrumentów, których głównym celem jest zabezpieczanie ekspozycji walutowej, stopy procentowej, czy towarowej tworzonej przez inne transakcje. System SAP wspiera obsługę bardzo szerokiego spektrum instrumentów finansowych, poczynając od relatywnie prostych transakcji typu Swap (IRS, CIRS), transakcji typu CAP i FLOOR aż po różnego rodzaju opcje (w tym waniliowe, barierowe i azjatyckie) i strategie opcyjne.

Papiery wartościowe

Papiery wartościowe to grupa instrumentów o dość skomplikowanej strukturze. Są to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez kraje w celu uzyskania alternatywnego względem banków finansowania. System SAP wspiera różnego rodzaju papiery wartościowe – obligacje (zero-, stało- i zmiennokuponowe), akcje, udziały, warranty i inne.

Finansowanie zewnętrzne

System SAP umożliwia kompleksową obsługę produktów finansowych określanych mianem „instrumentów dłużnych” – czyli takich, które pozwalają pozyskać kapitał z rynku. Oferując odpowiednią cenę, przedsiębiorstwo zyskuje możliwość pozyskania finansowania z rynku ze źródła innego niż banki. System SAP w pełni wspiera obsługę transakcji, dotyczących emitowanych papierów wartościowych. Rozwiązanie również umożliwia integrację z rachunkowością budżetową prowadzoną przez podmioty sektora publicznego.

Kliknij aby się dowiedzieć jak BPX może pomóc w Twoim projekcie

Kontakt z Nami

W czym możemy Ci pomóc?

Wypełnij poniższe pola i wyślij formularz - odpowiemy niezwłocznie