Obowiązek informacyjny RODO - BPX
  • Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BPX S.A., adres siedziby: Powstańców Śląskich 28/30, 53-333 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000274149, NIP: 899-25-91-361, REGON: 020448682, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie 16 483 591,00 zł wpłacony w całości.

Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych wysyłając wiadomość e-mail na adres bpx@bpx.pl.

  • Podstawa i cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe obejmujące imię, nazwisko oraz adres e-mail będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych w postaci prowadzenia działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora. Prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG, dalej: RODO), który umożliwia przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie działań marketingowych dotyczących produktów lub usług Administratora.

  • Czas przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia kampanii marketingowej przez Administratora, nie dłużej niż 3 miesiące od daty ich zebrania.

  • Źródło danych

Informujemy, że Pani/Pana dane zostały pozyskane z publicznych baz danych, znajdujących się w Internecie.

  • Odbiorcy danych

Możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe na rzecz podmiotu, który realizuje na naszą rzecz zautomatyzowaną wysyłkę wiadomości marketingowych.

  • Uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania, żądania usunięcia danych osobowych oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

  • Prawo do skargi

W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.