P Archives - BPX

Punkt wysyłkowy

Jednostka organizacyjna w systemie, która jest odpowiedzialna za typ transportu, wymagane materiały do wysyłki i środki transportu. Dla przykładu możliwymi punktami wysyłkowymi może być stacja kolejowa zakładu lub magazyn.

Przetwarzanie w tle

Pozwala na zautomatyzowanie rutynowych zadań oraz optymalizację wykorzystania możliwości system SAP ERP. Dzięki przetwarzaniu w tle system jest mniej obciążony niż w przypadku korzystania z okien dialogowych. Pozwala to na przyspieszenie pracy oraz lepszą jej organizację.

Protokół niekompletności (niekompletność danych)

W dokumentach SD dostępny jest protokół niekompletności, dzięki któremu użytkownik ma możliwość sprawdzenia jakie dane są wymagane a nie zostały jeszcze wprowadzone. Protokół niekompletności pozwala na przedostanie się do odpowiedniego pola, które powinno zostać uzupełnione, aby dokument został zapisany poprawnie.

Prospekt

Potencjalny klient, który jeszcze nigdy nie złożył zamówienia zakupu na oferowany produkt, ale istnieje możliwość, że dokona tego w przyszłości.

Procedura cenowa

Procedura cenowa zawiera informacje o możliwych rodzajach warunków cenowych, kolejności ich obliczania, obowiązkowości, regułach obliczeniowych i wyszukiwaniu konta.

Podatek (ustalanie podatku)

Na zleceniu sprzedażowym i fakturze uwzględniamy podatek dla sprzedawanego materiału. System kalkuluje podatek automatycznie na podstawie klasyfikacji podatkowej klienta, klasyfikacji podatkowej materiału, kraju nadania oraz kraju docelowego.

Płatności automatyczne

Program płatności automatycznych pozwala na automatyczne generowanie przelewów za faktury kosztowe dla dostawców.

Planowanie stawek działań na MPK

Element procesu związanego z alokacją kosztów z wykorzystaniem rodzajów działań. Ewidencja tych działań odbywa się z wykorzystaniem stawek, które wcześniej muszą zostać zaplanowane oraz wprowadzone do systemu.

Planowanie produkcji APS

SyteLine APS to aplikacja służąca do zaawansowanego planowania i harmonogramowania. Dzięki niej zamówienia klientów mogą być wykonywane zawsze na czas, a rzeczywisty termin dostawy jest możliwy do określenia już w momencie przyjęcia zamówienia.APS opiera się o trzy główne funkcjonalności: zaawansowane planowanie, zaawansowane harmonogramowanie i określanie planowanej daty dostawy produktu, która zostaje wygenerowana i skalkulowana przez system na podstawie życia zakładu, jego zasobów i pozostałych wymagań. Aplikacja charakteryzuje się wielozadaniowością oraz tworzy plany materiałów i zasobów w jednym zintegrowanym kroku, który kieruje całą strukturą produkcyjną oraz każdym zamówieniem.

Plan kont

Lista wszystkich kont Księgi Głównej używanych w systemie przez jednostkę gospodarczą. Każde konto ma numer, opis, informację o typie konta (wynikowe bądź bilansowe) oraz wariant statusu pola, który determinuje informacje możliwe od uzupełnienia podczas tworzenia konta KG.

Papiery Wartościowe

Papiery wartościowe to grupa instrumentów o dość skomplikowanej strukturze. Są to instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa lub przez kraje w celu uzyskania alternatywnego względem banków finansowania. System SAP wspiera różnego rodzaju papiery wartościowe – obligacje (zero-, stało- i zmiennokuponowe), akcje, udziały, warranty i inne.