K Archives - BPX

Księgowanie rzeczywiste

Pochodzące z finansów księgowania na rzeczywisty obiekt controllingowy z którego wartości mogą zostać dalej alokowane.

Księgowania uzgadniające (z CO do FI)

Księgowania uzgadniające w controllingu mające swoje odzwierciedlenie po stronie finansów. Dochodzi do nich wtedy, gdy alokacje w controllingu powodują zmianę wpływającą na wyniki w finansach,  w przeciwieństwie do większości księgowań, które tego wpływu nie mają.  Integracja księgowań z CO do FI  odbywa się automatycznie w czasie rzeczywistym, co zapewnia bieżącą aktualizację.

Księgi Pomocnicze

Księgi poboczne, które funkcjonują w systemie SAP komplementarnie z Księgą Główną. Gromadzą one informacje w sposób analityczny, poszerzając wartości informacje wybranych kont Księgi Głównej. W księgach pomocniczych zawarte są np. księgowania rozrachunków z dostawcami, odbiorcami.

Księga Główna w FI

Podstawowa Księga, która gromadzi konta księgowe, na których są ewidencjonowane zdarzenia gospodarcze występujące w jednostce gospodarczej.

Koszty pośrednie

Koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo jako rezultat prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej nie związane bezpośrednio z kosztami produkcji lub świadczonych usług.

Kod SWIFT

Zwany również pod pojęciem BIC. Jest to międzynarodowy 8-11 znakowy wzorcowy kod, identyfikujący dany bank. Kod SWIFT wykorzystywany jest przede wszystkim przy realizacji płatności za granicę jak również dla płatności przychodzących zza granicy.

Klucz amortyzacji

Klucz amortyzacji definiuje wysokość amortyzacji środków trwałych. Jest przypisany do każdego środka w jego rekordzie danych podstawowych. Umożliwia to automatyczne obliczanie amortyzacji każdego aktywa.

Kalkulacja materiału

Narzędzie służące do zagregowania wszystkich kosztów związanych z wytworzeniem materiału. Wynikiem kalkulacji jest ogólny koszt wytworzenia, który może zostać wykorzystany w celu aktualizacji wybranej ceny materiału. Podstawowym typem kalkulacji jest kalkulacja standardowa wykorzystywana do aktualizacji ceny standardowej materiału.

Kalkulacja ceny standardowej

Pozwala na jednoczesną wycenę i analizę różnych materiałów. Kalkulacja oparta jest na oszacowaniu kosztów, służy wycenie materiałów dla danego okresu i nie może być zmieniana. Cena standardowa nie jest zależna od fluktuacji cen czy zmian zachodzących w trakcie planowania produkcji.