I Archives - BPX

Inwentaryzacja

Ustalenie za pomocą spisu faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Integracja danych z różnych źródeł

Połączenie danych pochodzących z różnych systemów. Dane te są przetwarzane w taki sposób, aby w sposób logiczny można było użyć ich do zbudowania jednego, wspólnego modelu danych, a następnie oparciu o ten model zbudować raport analizujący te dane razem co jest trudne do zrealizowania bez integracji.

Informacja klient-materiał

Do dokumentów sprzedażowych dane zaciągane są z ustawień per klient-materiał. Jeśli taki wpis nie istnieje następnie dane są zaciągane z danych podstawowych klienta, a jeśli tutaj również nie ma wprowadzonej informacji, system zaczytuje je z danych podstawowych materiału. Czasem dochodzi do sytuacji, gdzie klient na zamówieniu posługuje się własnymi nazwami materiałów, które niekoniecznie są odwzorowaniem nazwy materiału w systemie. W takim przypadku istnieje możliwość utworzenia tego typu powiązania poprzez Informację Klient-Materiał.

Infor SyteLine QCS

Infor QCS to aplikacja pozwalająca na kompleksową kontrolę jakości poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa. Moduł QCS nadaje nową wartość dodaną do podstawowych procesów przedsiębiorstwa poprzez definiowanie i rejestrowanie testów inspekcji, definiowanie kodów jakości, zarządzanie narzędziami. Kontrola jakości składa się z czterech podmodułów, które mogą działać razem bądź rozłącznie. Najczęściej wykorzystywane z nich to:

  • QCS Supplier– Kontrola Jakości Dostaw
  • QCS Customer– Kontrola Jakości Obsługa Klienta
  • QCS InProcess– Kontrola Jakości Produkcji

In memory 

Model przetwarzania danych w pamięci RAM. W takim modelu podczas odczytu całość danych ładowana jest do pamięci gdzie następuj późniejsze jej przetwarzanie. Dysk służy jedynie do przechowywania danych. Model ten jest szybszy od tradycyjnych modeli ponieważ pamięć RAM jest wielokrotnie szybsza od obecnie dostępnych dysków twardych między innymi przez wyeliminowanie narzutu czasowego stwarzanego przez nośnik. Przez zwiększone zużycie pamięci RAM niezbędne jest wyposażenie maszyny w odpowiednią jej ilość.

In House Cash

SAP In-House Cash służy do centralizacji płatności wewnątrz oraz między organizacjami, w celu wprowadzenia znaczących oszczędności transakcyjnych. Dzięki centralizacji rozliczeń, możliwa jest redukcja liczby kont bankowych, a także wykonywanych płatności transgranicznych. Obie te cechy, a także oszczędności wynikające z minimalizacji kosztów związanych ze spreadami kursów walutowych, stanowią o korzyściach jakie można osiągnąć poprzez wdrożenie tego modułu.

IDES

Skrót określający przykładową jednostkę gospodarczą funkcjonującą w systemie SAP.