Analizator ryzyka rynkowego - BPX

SAP MRA dostarcza narzędzi do analizy ryzyka rynkowego w odniesieniu do zawartych rzeczywistych transakcji.

Pozwala również przeprowadzać analizy symulacyjne (ew. scenariuszowe analizy wrażliwości – Scenario Analysis) na podstawie założonych kryteriów (zmiana stóp procentowych, kursów walutowych, notowań na giełdzie). MRA umożliwia dodatkowo kalkulację ryzyka w kontekście obliczania wartości bieżącej netto (NPV), wartości przyszłej (FV) czy wartości zagrożonej (VaR).