Encyclopedia Archive - BPX

Model danych

Model danych to schemat/struktura danych zawartych w aplikacji. Obrazowuje relacje między tabelami, a także zawiera takie elementy jak nazwy pól, formaty i informacje dodatkowe o jakości pól/kluczy. Następnie ten schemat jest wykorzystywany na wizualizacji QS/QV (Qlik Sense, Qlik View) lub innego systemu do analityki danych.

VAT

Podatek od towarów i usług (PTU) – podatek od wartości dodanej, podatek pośredni.

Zlecenia wewnętrzne

Wykorzystywane przez przedsiębiorstwo do planowania, gromadzenia i rozliczania wewnętrznych aktywności oraz zadań. SAP umożliwia monitorowanie zleceń wewnętrznych. Tworzone są do kontrolowania kosztów działań wewnętrznych.

Zarządzanie zapasami

Moduł zarządzania materiałami i zapasami pozawala na organizację magazynów i pozycji magazynowych oraz ich przepływu wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Funkcjonalność zarządzania zapasami wspomaga planowanie procesu zakupowego. Sprawne zarządzanie zapasami skraca czas wprowadzania zamówień, eliminuje duplikaty, ogranicza koszty, błędne dane oraz zapewnia ich spójność. SyteLine pozwala na definiowanie własnych struktur magazynowych, realizowania najważniejszych transakcji magazynowych oraz przeprowadzania inwentaryzacji. Dzięki ścisłej integracji z pozostałymi modułami funkcjonalnymi (tj. zaopatrzenia, sprzedaży, produkcji, finansów) możliwe jest śledzenie i planowanie wszystkich ruchów materiałowych.

Zarządzanie zabezpieczeniami

System SAP kompleksowo wspiera proces zarządzania zabezpieczeniami. Umożliwia zarządzanie relacjami między obiektami generującymi ekspozycje na różnego rodzaju czynniki ryzyka (obiekt zabezpieczany) a transakcjami pochodnymi (obiekty zabezpieczające). Poza tworzeniem i obsługą wspomnianych relacji (plany zabezpieczeń, poziomy zabezpieczeń, pro- i retrospektywny pomiar efektywności zabezpieczeń) system SAP wspiera Rachunkowość Zabezpieczeń – włącznie z generowaniem wymaganej prawnie dokumentacji.

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością

Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością umożliwia monitorowanie przepływów finansowych.To zapewniaja pełny wgląd w przyszłą sytuacje firmy. Funkcjonalność narzędzi pozwala prawidłowo zaplanować przyszłą gotówkę, tak aby w każdym momencie fundusze były optymalnie rozlokowane.

Zarządzanie projektami

Moduł zarządzania projektami jest narzędziem usprawniającym pracę przedsiębiorstw, których wyroby są często projektowane pod specyfikację, bądź indywidualne wymagania klientów. SyteLine daje możliwość budowania nie tylko projektów wykonawczych, ale również tych tworzonych jedynie na potrzeby oferty. Wraz z funkcjonalnością projektowania użytkownik otrzymuje możliwość zbierania kosztów projektów, definiowania zasobów i zadań niezbędnych do ich realizacji, porównywania kosztów planowanych z rzeczywistymi, analizowania odchyleń, śledzenia aktywności w ramach projektu, definiowania własnych typów projektów, określania kamieni milowych projektów oraz integracji projektów wykonanych w SyteLine z projektami w systemie Microsoft Project.

Zarządzanie produkcją dyskretną

Zarządzanie produkcją związaną z wytwarzaniem maszyn, narzędzi, mebli i podobnych produktów o definiowalnej strukturze materiałowej i marszrucie technologicznej. Konfiguracja może obejmować produkcję seryjną, wariantową oraz jednostkową pod zamówienie klienta. Po więcej informacji wejdź na stronę o planowaniu produkcji dyskretnej

Zarządzanie produkcją

Moduł zarządzania produkcją wspiera tworzenie i realizację zleceń oraz operacji produkcyjnych. Daje możliwość śledzenia pracy maszyny, człowieka, zużycia materiałów, kosztów, poziomu złomu, produkcji w toku, wyrobów gotowych, raportowania pracy ludzkiej, a także tworzenia zleceń produkcyjnych w powiązaniu z konkretnym zamówieniem klienta.

Zarządzanie polityką kredytową

Rozwiązanie pozwalające na prowadzenie centralnej polityki kredytowej oraz kontroli kredytowej względem odbiorców. Dane, dotyczące limitu oraz ryzyka kredytowego (wewnętrzne, pochodzące z SAP oraz zewnętrzne, pochodzące z agencji scoringowych) pozwalają na ręczne lub automatyczne ustalenie wiarygodności oraz wysokości limitu kredytowego.

Zarządzanie należnościami spornymi

SAP DM stosuje się w przypadku przetwarzania roszczeń spornych w rozrachunkach. Dzięki ewidencji wszystkich zdarzeń związanych z daną sytuacją sporną możliwa jest jej bieżąca kontrola aż do zakończenia procesu.

Zarządzanie kredytem odbiorcy/sprawdzanie limitu kredytowego odbiorcy

Zarządzanie kredytem odbiorcy pozwala nałożyć na odbiorcę limit kredytowy, do wysokości którego klient może składać zamówienia. W trakcie współpracy w systemie jest możliwość weryfikacji poziomu kredytu oraz w przypadku przekroczenia limitu kredytowego zablokowania realizacji dalszych zleceń dopóki zadłużenie nie zostanie przez klienta spłacone.

Zarządzanie komunikacją z bankami

Rozwiązanie pozwalające monitorować proces płatności od momentu przeprowadzenia płatności w systemie SAP do momentu przetworzenia przez bank. Standardową funkcją rozwiązania SAP BCM jest tworzenie różnego rodzaju ścieżek akceptacyjnych dla procesu płatniczego realizowanego w systemie SAP. Dodatkowo SAP BCM umożliwia grupowanie płatności według różnych cech i predefiniowanych kryteriów – tak by ilość płatności i koszty związane z ich realizacją były jak najmniejsze.

Zapotrzebowanie zakupu

Zgłoszenie do działu zakupów potrzeby nabycia określonej ilości towarów lub usług od zewnętrznych dostawców. W SyteLine zapotrzebowania zakupu mogą być generowane ręcznie, automatycznie z konkretnego zlecenia produkcyjnego lub z wykorzystaniem narzędzia MRP. Zapotrzebowania zakupu można w łatwy, automatyczny sposób przekształcić w zamówienie zakupu, bez konieczności wpisywania tych samych danych kolejny raz.

Zamówienie zakupu

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego u dostawcy i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie zakupu może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie reazlizacji zamównia, status może zostać zmieniony na „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień zakupu.

Zamówienie klienta

Miejsce w systemie, w którym istnieje możliwość zdefiniowania zamówienia złożonego przez klienta i powiązania go z pozostałymi danymi w systemie. Zamówienie klienta może być utworzone ze statusem „planowane”, „zamówione”, a w trakcie realizacji zamówienia, status może zostać zmieniony na „zatrzymane”, „zakończone”, „historia”. W SyteLine istnieje możliwość budowania zwykłych oraz otwartych zamówień klienta.

Zakład

Zakład odgrywa jedną z głównym ról w logistyce i sprzedaży. Gdy tworzymy, przetwarzamy, produkujemy lub transportujemy jakąś pozycję system automatycznie próbuje określić powiązany zakład z danych podstawowych. Bez określonego zakładu zakończenie dowolnego procesu z daną pozycją nie jest możliwe.

Żądanie faktury korygującej

Żądanie faktury korygującej jest dokumentem sprzedażowym używanym przy tworzeniu faktur korygujących. Zanim faktura korygująca zostanie utworzona w systemie, powstaje żądanie faktury korygującej ( z ref. do faktury sprzedażowej), w której definiujemy pozycje przed i po korekcie, wprowadzamy powód utworzenia żądania i dane, które mają zostać poprawione w ramach korekty, a następnie zapisujemy taki dokument. Żądanie faktury korygującej nie generuje żadnych księgowań, dlatego może służyć do weryfikacji żądania korekty zanim faktura korygująca zostanie utworzona. Dopóki osoba odpowiedzialna nie zatwierdzi żądania faktury korygującej do dalszego przetwarzania, może zostać zablokowana do fakturowania i dopiero po zdjęciu blokady jest możliwość utworzenia faktury korygującej wraz z odpowiednimi księgowaniami.

Workflow

Obieg dokumentów między pracownikami, którzy wykonują określone czynności. Jest to system umożliwiający rozliczanie faktur, zarządzanie kosztami i strukturą zakupów, zlecanie zadań do realizacji, obsługa wniosków urlopowych, porządkowanie korespondencji, czy też rejestrowanie umów.

System workflow wspiera obieg informacji w firmie i zarządzanie procesami, które w niej zachodzą. Każdy pracownik w firmie ma dostęp do terminarzy i zadań, które ma realizować. Kontrola nad tym, czy firma pracuje prawidłowo, jest znacznie łatwiejsza i bardziej usystematyzowana. Moduły planowania i kontroli realizacji projektów pozwalają na lepszą kontrolę i wzrost skuteczności ich realizacji.

Korzyści systemu workflow:

 • pozwala podzielić procesy na zadania i przypisać je osobom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych elementów,
 • stanowi źródło informacji o sposobie kontrolowania etapów pracy,
 • umożliwia przeanalizowanie stosowanych metod pracy,
 • pokazuje, kto i w jakim czasie dokonał zmian w danej operacji,
 • równocześnie uwzględnia możliwość kontrolowania czasu wykonywania zadania oraz umożliwia modyfikację planu wykonania zgodnie z działaniami w rzeczywistości,
 • motywuje pracowników,
 • daje świadomość, że łatwo jest ustalić źródło potencjalnych opóźnień oraz odnalezienie osoby, która jest za nie odpowiedzialna.

Wdrożenie QlikView 

Podzielone jest na wiele etapów. Pierwszy z nich to rozmowa z klientem i określenie wymagań, potrzeb i problemów z którymi ma sobie poradzić QlikView. Gdy wymagania są już jasno postawione następuje rozmowa z administratorem bazy danych który ma nam wskazać oraz dać dostęp do potrzebnych w aplikacji danych. Gdy zbierzemy już wymagania i dane następuje instalacja serwera QlikView na wirtualnej maszynie klienta i na niej też wykonuję się SIB-a czyli krótki 3-dniowy (opcjonalny) projekt wykonany na ograniczonej ilości danych w celu przedstawienia klientowi funkcjonalności QlikView. Po stworzeniu mini aplikacji i przedstawieniu jej klient wyraża zainteresowanie systemem lub też jego brak. Jeśli SIB zrobi wrażenie na kliencie i zdecyduje się na wdrożenie całkowitej aplikacji, następuje jej tworzenie i sprzedaż licencji klientowi. W zależności od potrzeb klienta może to być kilka licencji lub nawet kilka tysięcy. Wdrożenie QlikView wraz z główną aplikacją może trwać od kilku tygodni do kilkunastu miesięcy.

Jak przebiegają Wdrożenia Syteline

Wdrożenie SyteLine podzielone jest na wiele etapów, zwykle przebiegających w następujący sposób:

 • przygotowanie projektu,
 • realizacja(przygotowanie i weryfikacja koncepcji,
 • konfiguracja i testy modułowe, testy użytkowników,
 • przygotowanie końcowe (przygotowanie do startu produktywnego),
 • Go-live i wsparcie.

Walidacja

Proces weryfikacji wartości oraz kombinacji wartości podanych w systemie SAP. Wprowadzone wartości zostają sprawdzone w odniesieniu do zdefiniowanego przez użytkownika założenia (wyrażenia logicznego). Jeżeli wyrażenie logiczne jest prawdziwe, wartości sprawdzane są dalej za pomocą kolejnego wyrażenia kontrolnego. Jeżeli wyrażenie kontrolne jest prawdziwe, dane zostaną zaksięgowane. Jeżeli wyrażenie to jest nieprawdziwe, system podaje zdefiniowany przez użytkownika komunikat. To, czy księgowanie może zostać przeprowadzone, zależy od typu podanego komunikatu.

Ustalanie partnera

Partnerzy w systemie SAP SD odpowiadają różnym rodzajom odbiorców, którzy w systemie są odzwierciedleni poprzez tzw. grupy kont, do których przypisane są poszczególne role partnera (np. Zleceniodawca, Odbiorca towaru, Odbiorca faktury, Płatnik, Interesant, Pracownik, Partner handlowy). W zależności od konfiguracji systemu oraz utworzonych danych podstawowych odbiorcy, podczas tworzenia poszczególnych dokumentów w procesie sprzedaży, po podaniu indeksu odbiorcy system determinuje nam automatycznie odpowiednie role partnera wraz z indeksami założonymi dla nich w systemie. W procesie sprzedaży często inny klient odpowiada za zamówienie, do innej lokalizacji jest przesyłany towar, a jeszcze gdzie indziej wysyłana faktura. Dzięki ustalaniu partnera w systemie jesteśmy w stanie odzwierciedlić te zależności w prosty sposób.

Ustalanie ceny

Ustalanie cen w SD jest szerokim pojęciem i zawiera konfigurację oraz wszelkie ustalenia związane z definiowaniem różnego rodzaju warunków cenowych (ceny netto, ceny brutto, upustów, dopłat, podatków, kosztu wytworzenia, marży, zaokrągleń itp.).

Uprawnienia

W zależności od rodzaju wykonywanych zadań użytkownicy mogą mieć nadane różne uprawnienia związane w wykonywaniem poszczególnych operacji w systemie SAP. W zależności od funkcji, możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności związanych np. z wprowadzaniem danych lub generowaniem raportów mogą być blokowane poprzez nie udzielenie uprawnieniń do korzystania z nich.

Tryb projektowania

Tryb projektowania daje możliwość modyfikowania formularzy każdemu użytkownikowi, który posiada do tego uprawnienia. Zmiana wyglądu formularza, zmiana nazwy lub wielkości pola, dodawanie nowych pól/ przycisków – wszystko to jest możliwe z poziomu trybu projektowania w samym systemie, bez konieczności zmiany kodu źródłowego.

Szkolenie QlikView 

Usługi szkoleniowe pozwalające na szybsze wdrażanie zaawansowanych aplikacji biznesowych.

Wyróżnia się trzy rodzaje szkolenia QlikView:

 • nauka tworzenia interfejsów użytkownika, czyli tzw. design,
 • nauka modelowania danych, czyli szkolenie dla deweloperów,
 • oraz nauka administrowania systemów.

Szkolenie dla designerów obejmuje naukę efektywnej eksploracji danych, tworzenie interfejsu przyjaznego użytkownikowi, zarówno pod względem wyglądu jak i też intuicyjności w obsłudze. Szkolenie dla deweloperów dotyczy nauki sposobu modelowania danych, optymalizacji ich pozyskiwania oraz przydatnych funkcji do uzyskania odpowiedniego zbioru danych. Nauka administrowania systemów obejmuje instalacje i obsługę serwera, publisher’a, podział dostępów do danych i aplikacji itp.

Substytucja

Funkcjonalność w systemie SAP ERP pozwalająca na automatyczne uzupełnienie danych (np. danych podstawowych lub dokumentu) na podstawie wpisów w innych polach danych podstawowych lub dokumentu.

Sterowanie kopiowaniem

Sterowanie kopiowaniem umożliwia utworzenie poszczególnych rodzajów dokumentów (dokumenty sprzedażowe, dostawy, faktury) w referencji do innych. Konfiguracja sterowania kopiowaniem przyspiesza wypełnianie dokumentów, gdyż automatycznie uzupełnia odpowiednio wcześniej skonfigurowane pola.

Środki trwałe w FI

Obszar SAP FI, w którym dokonywana jest ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z aktywami trwałymi. Obejmuje księgowania zakupu i sprzedaży aktywów trwałych, likwidacji, amortyzacji.

Sprawdzenie dostępności towarów

Kontrola dostępności materiału może zostać zdefiniowana w różnych dokumentach, np. na poziomie zlecenia sprzedaży czy dostawy.Zakres kontroli dostępności może uwzględniać zapasy, przyjęcia, wydania, planowaną produkcję oraz czas uzupełniania zapasu. Kontrola dostępności przebiega na poziomie zakładu, ale może uwzględniać również kontrolę składów.

SLA

SLA (Service Level Agreement) – umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług) jest umową zawierającą gwarancję dla firmy usługobiorczej, że usługodawca będzie wykonywał prace w oparciu o ustalony poziom jakości (np. czas reakcji na zgłaszane incydenty). W ramach świadczonej umowy dokonywane są uzgodnienia dotyczące minimalnego poziomu świadczonych usług, monitorowanie realizacji, raportowanie oraz przegląd osiąganych wyników.

Skarbiec i zarządzanie ryzykiem

SAP TR jest modułem wspierającym zarządzanie instrumentami finansowymi przedsiębiorstwa.Dostarcza on narzędzia do optymalnego zarządzania płynnością oraz ryzykiem finansowym – w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Kluczowymi elementami tego pakietu są:

 • Analizator Ryzyka Rynkowego,
 • Analizator Ryzyka Kredytowego,
 • Zarządzanie Zabezpieczeniami,
 • Analizator Portfela,
 • Menedżer Transakcji.

SIB

Seeing Is Believing czyli wstępny projekt/aplikacja tworzona w krótkim okresie czasu na ograniczonej liczbie danych. SIB ma na celu wykazanie potęgi QlikView, jego funkcjonalności i unikalności w stosunku do innych narzędzi BI. Przedstawiany klientowi w celu sprzedaży głównego produktu, którym to jest zaawansowana aplikacja pokrywająca obszar wszystkich niezbędnych danych do raportowania.

Shop Trak

Oprogramowanie wspomagające rejestrowanie pracy człowieka w obszarze produkcyjnym przedsiębiorstwa. Zaprojektowane do obsługi ekranów dotykowych. Zaraportowane prace zostają przesłane w czasie rzeczywistym do SyteLine. Shop Trak obsługuje zmianowość, a na podstawie czasu pracy człowieka określa czas pracy maszyny. Zbiera dane w oparciu o różne stawki wynagrodzenia dla różnych ośrodków pracy. Profile pracowników są elastycznie konfigurowalne.

Set analysis

Składnia służąca do ograniczania zbioru danych w wyrażeniu. Pozwala nam również na ograniczenie użytkownikowi filtracji. Dzięki tej funkcjonalności, która pojawiła się w QlikView w 2008 wraz z wersją 8.5 znacznie ułatwiała pracę deweloperów na wykresach. Set analysis jest składnią, którą można używać tylko na wykresach, w skrypcie jest to niedozwolone, ale w niektórych przypadkach można również osiągnąć analogiczny efekt za pomocą innych operacji.